ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

រថយន្ត​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​ក្នុង​ករណី​ភេរវកម្ម​នៅ​ទីក្រុង Barcelona

ប៉ូលិស​នៅ​ទីក្រុង Barcelona បាន​ចាប់​ខ្លួន​មនុស្ស​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ភេរវកម្ម​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​ឡើង​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ដ៏​មមាញឹក​មួយ ហើយ​បាន​បុក​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នាក់ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ និង​រងរបួស។

ផ្សេង​ទៀត

ប៉ូលិស​អេស្ប៉ាញ​ឈរ​ការពារ​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ 
1

ប៉ូលិស​អេស្ប៉ាញ​ឈរ​ការពារ​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ 

ស្ត្រី​ម្នាក់​ឈរ​ខ្ទប់​មុខ នៅ​ពេល​ដែល​នាង​ត្រូវបាន​ប៉ូលិស​អេស្ប៉ាញ​នាំ​ចេញ​ពី​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
2

ស្ត្រី​ម្នាក់​ឈរ​ខ្ទប់​មុខ នៅ​ពេល​ដែល​នាង​ត្រូវបាន​ប៉ូលិស​អេស្ប៉ាញ​នាំ​ចេញ​ពី​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

មន្ត្រី​ប៉ូលិស និង​មនុស្ស​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ កំពុង​ជួយ​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ដែល​រងរបួស​នៅ​លើ​ដង​ផ្លូវ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ Jordi Ramos)
3

មន្ត្រី​ប៉ូលិស និង​មនុស្ស​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ កំពុង​ជួយ​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ដែល​រងរបួស​នៅ​លើ​ដង​ផ្លូវ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ Jordi Ramos)

ប៉ូលិស​ល្បាត​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
4

ប៉ូលិស​ល្បាត​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ស្ត្រី​ម្នាក់​យំ នៅពេល​ដែល​នាង និង​បុរស​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ប៉ូលិស​នាំ​ចេញ​ពី​កន្លែង​កើតហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
5

ស្ត្រី​ម្នាក់​យំ នៅពេល​ដែល​នាង និង​បុរស​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ប៉ូលិស​នាំ​ចេញ​ពី​កន្លែង​កើតហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

មនុស្ស​ម្នា​ផ្តុំ​គ្នា​នៅក្នុង​ហាង Systemaction ដែល​ត្រូវបាន​ហ៊ុមព័ន្ធ​ដើម្បី​ការពារ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
6

មនុស្ស​ម្នា​ផ្តុំ​គ្នា​នៅក្នុង​ហាង Systemaction ដែល​ត្រូវបាន​ហ៊ុមព័ន្ធ​ដើម្បី​ការពារ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ប៉ូលិស​ពិនិត្យ​មើល​អត្តសញ្ញាណ​មនុស្ស​ដែល​ឈរ​លើក​ដៃ​ទៅ​លើ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
7

ប៉ូលិស​ពិនិត្យ​មើល​អត្តសញ្ញាណ​មនុស្ស​ដែល​ឈរ​លើក​ដៃ​ទៅ​លើ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ប៉ូលិស​ម្នាក់​ឈរ​នៅ​ក្បែរ​រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
8

ប៉ូលិស​ម្នាក់​ឈរ​នៅ​ក្បែរ​រថយន្ត​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​រងរបួស​កំពុង​ត្រូវបាន​ជួយ​សង្គ្រោះ នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ។
9

មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​រងរបួស​កំពុង​ត្រូវបាន​ជួយ​សង្គ្រោះ នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ។

មនុស្ស​ដែល​រងរបួស​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​នៅ​ទីក្រុងBarcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ។
10

មនុស្ស​ដែល​រងរបួស​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​នៅ​ទីក្រុងBarcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ។

មនុស្ស​នាំ​គ្នា​ជួយ​អ្នក​រង​របួស​នៅ​កន្លែង​កើតហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
11

មនុស្ស​នាំ​គ្នា​ជួយ​អ្នក​រង​របួស​នៅ​កន្លែង​កើតហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ប៉ូលិស​ជម្លៀស​មនុស្ស​ចេញ​ពី​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
12

ប៉ូលិស​ជម្លៀស​មនុស្ស​ចេញ​ពី​កន្លែង​កើត​ហេតុ ក្រោយ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​មួយ​បាន​បើក​បុក​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ដងវិថី Las Ramblas នៅទីក្រុង Barcelona ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

XS
SM
MD
LG