ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី​ក្នុង​ដំណាក់កាល​បញ្ចប់

ដោយ​នៅ​សល់​តិច​ជាង​មួយ​សប្តាហ៍ដល់​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​វិច្ឆិកា បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក គឺ លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា (Barack Obama) និង​លោក មីត រ៉មនី (Mitt Romney) កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​ពី​រដ្ឋមួយ​ដែល​មាន​ការ​ប្រកៀកៗ​គ្នា​ទៅ​រដ្ឋ​មួយ​ទៀត​ដែល​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្លាំង​ដែរ ដើម្បី​កៀរគរការ​គាំទ្រ​ពី​អ្នក​បោះឆ្នោត។
ផ្សេង​ទៀត

Supporters listen to Republican Presidential candidate Mitt Romney during a rally at the Veterans Memorial Coliseum in Marion, Ohio, October 28, 2012.
1

Supporters listen to Republican Presidential candidate Mitt Romney during a rally at the Veterans Memorial Coliseum in Marion, Ohio, October 28, 2012.

Barack Obama shakes hands with customers at the Common Man restaurant in Merrimack, New Hampshire, October 27, 2012, during an unscheduled campaign stop.
2

Barack Obama shakes hands with customers at the Common Man restaurant in Merrimack, New Hampshire, October 27, 2012, during an unscheduled campaign stop.

A supporter listens to President Obama at a campaign event at Austin Straubel Airport International Airport in Green Bay, Wisconsin, November 1, 2012.
3

A supporter listens to President Obama at a campaign event at Austin Straubel Airport International Airport in Green Bay, Wisconsin, November 1, 2012.

Obama supporters cheer at Austin Straubel International Airport in Green Bay.
4

Obama supporters cheer at Austin Straubel International Airport in Green Bay.

Mitt Romney looks at his iPad on his campaign plane en route to North Canton, Ohio October 26, 2012.
5

Mitt Romney looks at his iPad on his campaign plane en route to North Canton, Ohio October 26, 2012.

Wearing a mask on Halloween, Carol Heye of Riverview, Florida, shows her support for Mitt Romney as he campaigns in Tampa, Florida.
6

Wearing a mask on Halloween, Carol Heye of Riverview, Florida, shows her support for Mitt Romney as he campaigns in Tampa, Florida.

Mitt Romney greets supporters as he campaigns at Integrity Windows, a window factory in Roanoke, Virginia, November 1, 2012.
7

Mitt Romney greets supporters as he campaigns at Integrity Windows, a window factory in Roanoke, Virginia, November 1, 2012.

Marine One with  President Barack Obama and New Jersey Governor Chris Christie on board view the storm damage around Atlantic City, New Jersey, October 31, 2012.
8

Marine One with  President Barack Obama and New Jersey Governor Chris Christie on board view the storm damage around Atlantic City, New Jersey, October 31, 2012.

Vice President Joe Biden speaks at a campaign rally at the Municipal Auditorium in Sarasota, Florida, October 31, 2012.
9

Vice President Joe Biden speaks at a campaign rally at the Municipal Auditorium in Sarasota, Florida, October 31, 2012.

An Obama supporter casts his ballot early at an outdoor ballot box in Denver, Colorado October 30, 2012.
10

An Obama supporter casts his ballot early at an outdoor ballot box in Denver, Colorado October 30, 2012.

Mitt Romney accepts relief supplies for people affected by Hurricane Sandy at a storm relief campaign event in Kettering, Ohio October 30, 2012.
11

Mitt Romney accepts relief supplies for people affected by Hurricane Sandy at a storm relief campaign event in Kettering, Ohio October 30, 2012.

A sign hangs on the wall at an "Obama for President" office in Denver, Colorado October 30, 2012.
12

A sign hangs on the wall at an "Obama for President" office in Denver, Colorado October 30, 2012.

A volunteer speaks on the phone at Ohio's campaign headquarters for Mitt Romney, October 30, 2012.
13

A volunteer speaks on the phone at Ohio's campaign headquarters for Mitt Romney, October 30, 2012.

XS
SM
MD
LG