ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

រូបថត​អ្នកទោស​នៅ​មន្ទីរស២១

រូបថត​អ្នកទោស​នៅ​មន្ទីរស២១
ផ្សេង​ទៀត

បុគ្គលិក​ម្នាក់​រៀបចំ​រូបថត​ដែល​ទើប​តែ​បាន​ប្រគល់​ជូន​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជាកាលពី​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​មុន។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
1

បុគ្គលិក​ម្នាក់​រៀបចំ​រូបថត​ដែល​ទើប​តែ​បាន​ប្រគល់​ជូន​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជាកាលពី​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​មុន។
(មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

បុគ្គលិក​ម្នាក់​រៀបចំ​រូបថត​ដែល​ទើប​តែ​បាន​ប្រគល់​ជូន​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជាកាលពី​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​មុន។ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
2

បុគ្គលិក​ម្នាក់​រៀបចំ​រូបថត​ដែល​ទើប​តែ​បាន​ប្រគល់​ជូន​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជាកាលពី​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​មុន។
(មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

រូបថត​អ្នកទោស​នៅ​មន្ទីរ​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​ទួលស្លែង​ហៅ​ស២១ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
3

រូបថត​អ្នកទោស​នៅ​មន្ទីរ​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​ទួលស្លែង​ហៅ​ស២១ (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

នៅ​ខាងក្រោយ​រូបថតមាន​ឈ្មោះនិង​ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​)
4

នៅ​ខាងក្រោយ​រូបថតមាន​ឈ្មោះនិង​ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត (មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​)

XS
SM
MD
LG