ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជាសម្ពោធ​គម្រោង​ «​មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​តូច​»

ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦​ បាន​សម្ពោធ​គម្រោង​ «​មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​តូច​» ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​អប់រំ​ផ្នែក​ STEM​នៅ​កម្ពុជា​។ ការ​អប់រំ​ផ្នែក​ STEM​ សំដៅ​ការ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​ចំនួន​៤ គឺវិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ វិស្វកម្ម ​និង​គណិតវិទ្យា​ដែល កម្ពុជា​ត្រូវការ​ជា​ចាំបាច់​នា​ពេល​ខាង​មុខ​។

ផ្សេង​ទៀត

ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​ STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 
1

ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​ STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 

កុមារ​កម្ពុជា​អាយុ​១២ឆ្នាំ​​មួយ​រូប​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ផ្ទាំង​រូបភាព​នៅ​លើ​​គេហទំព័រ​Google ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​ STEM​ របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 
2

កុមារ​កម្ពុជា​អាយុ​១២ឆ្នាំ​​មួយ​រូប​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ផ្ទាំង​រូបភាព​នៅ​លើ​​គេហទំព័រ​Google ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​ STEM​ របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 

ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 
3

ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 

ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 
4

ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 

ការ​ដាក់​បង្ហាញ​ទស្សនាវដ្តី​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​»នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 
5

ការ​ដាក់​បង្ហាញ​ទស្សនាវដ្តី​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​»នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 

អ្នក​ចូលរួម​ម្នាក់​កំពុង​អាន​ទស្សនាវដ្តី«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​»នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​ របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 
6

អ្នក​ចូលរួម​ម្នាក់​កំពុង​អាន​ទស្សនាវដ្តី«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​»នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​ របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 

លោក​ Lord​ David ​Puttnam​ ប្រេសិត​ពិសេស​របស់​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង ​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​ STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA)
7

លោក​ Lord​ David ​Puttnam​ ប្រេសិត​ពិសេស​របស់​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង ​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​ STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA)

កុមារ​កម្ពុជា​អាយុ​១២ឆ្នាំ​​មួយ​រូប​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​សរសេរ​កូដ​បង្កើត​ហ្គេម​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណេត​នៅ​ក្នុង​​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង ​STEM ​របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
8

កុមារ​កម្ពុជា​អាយុ​១២ឆ្នាំ​​មួយ​រូប​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​សរសេរ​កូដ​បង្កើត​ហ្គេម​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណេត​នៅ​ក្នុង​​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង ​STEM ​របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

អគ្គរាជទូត​អង់គ្លេស​លោក​ Bill Longhurst​ ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA)​ 
9

អគ្គរាជទូត​អង់គ្លេស​លោក​ Bill Longhurst​ ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA)​ 

លោក​ហង់ ​ជួនណារ៉ុន​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ ​យុវជន ​និង​កីឡា​ ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​ STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 
10

លោក​ហង់ ​ជួនណារ៉ុន​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ ​យុវជន ​និង​កីឡា​ ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​ STEM​​​ គឺ​គម្រោង​ «មជ្ឈមណ្ឌល​STEM» ​និង​គម្រោង​«អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតូច​» របស់​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។​​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA) 

XS
SM
MD
LG