ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​ VOA៖ ​​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍សម្ភារៈ​យោធា​របស់កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​កម្ពុជា​

  • ហ៊ាន សុជាតា
កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទកម្ពុជា​ បាន​រៀប​ចំ​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍សម្ភារៈ​យោធា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៦​ ដល់​៨​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡាកង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ អបអរសាទរ​ទិវា​ ៧​ មករា​ និង​ប្រមូល​មូលនិធិ​គាំទ្រ​សកម្មភាព​សមាគម​អតីត​យុទ្ធជន​កម្ពុជា​ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កោះ​ពេជ្រ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។
ផ្សេង​ទៀត

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​ កំពុង​ហាត់សម​ សម្រាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)​
1

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​ កំពុង​ហាត់សម​ សម្រាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)​

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​ កំពុង​ហាត់សម​ សម្រាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)​
2

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​ កំពុង​ហាត់សម​ សម្រាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)​

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​ កំពុង​ហាត់សម​ សម្រាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)​
3

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​ កំពុង​ហាត់សម​ សម្រាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)​

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ តំណាង​សម្ភារៈ​យោធា​ របស់​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
4

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ តំណាង​សម្ភារៈ​យោធា​ របស់​វិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ ឯកសណ្ឋាន និង​សម្ភារៈ​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
5

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ ឯកសណ្ឋាន និង​សម្ភារៈ​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ ឯកសណ្ឋាន​កងទ័ព​ជើង​គោក​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
6

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ ឯកសណ្ឋាន​កងទ័ព​ជើង​គោក​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​យោធា​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
7

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​យោធា​ ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​រថពាស​ដែក ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
8

ការ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​រថពាស​ដែក ក្នុង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ នៃ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​កម្ពុជា​ បាន​រៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ អបអរសាទរ​ទិវា​ ៧​ មករា​ និង​ប្រមូល​មូលនិធិ​គាំទ្រ​សកម្មភាព​សមាគម​អតីត​យុទ្ធជន​កម្ពុជា​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៧​ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
9

កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​​កម្ពុជា​ បាន​រៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ អបអរសាទរ​ទិវា​ ៧​ មករា​ និង​ប្រមូល​មូលនិធិ​គាំទ្រ​សកម្មភាព​សមាគម​អតីត​យុទ្ធជន​កម្ពុជា​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៧​ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

ការ​តាំង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
10

ការ​តាំង​ពិព័រណ៌​សម្ភារៈ​យោធា​ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​កីឡា​​កង​យោធ​ពល​ខេមរភូមិន្ទ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

XS
SM
MD
LG