ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព ៖ ពិធី​បូជា​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម​

ពិធី​បូជា​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម​ អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជានិង​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​
ផ្សេង​ទៀត

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 
1

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 

​ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
2

​ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

ប្រជាជន​ចូលរូម​ក្នុង​ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)
3

ប្រជាជន​ចូលរូម​ក្នុង​ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 
4

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 
5

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 
6

ពិធី​ដង្ហែ​ក្បួន​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 

ពិធី​រំកិល​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា ឡើង​លើ​មេរុ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 
7

ពិធី​រំកិល​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា ឡើង​លើ​មេរុ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA) 

សម្តេច​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ នរោត្តម​ សីហមុនី ទ្រង់​យាង​មក​ដល់​មេរុ​ ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
8

សម្តេច​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ នរោត្តម​ សីហមុនី ទ្រង់​យាង​មក​ដល់​មេរុ​ ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​​អតីត​ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​មេរុ​បូជា​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម​ អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​និង​ប្រធាន​​ព្រឹទ្ធសភា ​ នៅ​មុខ​វត្តបទុម​វត្តី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។
9

ទិដ្ឋភាព​មេរុ​បូជា​សព​លោក​ ជា​ ស៊ីម​ អតីត​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​និង​ប្រធាន​​ព្រឹទ្ធសភា ​ នៅ​មុខ​វត្តបទុម​វត្តី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។

XS
SM
MD
LG