ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឆ្នាំ២០១៤

នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​បង្ហាញ​អំពី​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ និង​សកម្មភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​និងទូក ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។
ផ្សេង​ទៀត

ទូក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទូក​ជាង​២០០ ដែល​ចូលរួម​ប្រណាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំ២០១៤នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
1

ទូក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទូក​ជាង​២០០ ដែល​ចូលរួម​ប្រណាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំ២០១៤នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

កីឡាករ​អុំទូក​អង្គុយ​មើល​ការប្រណាំង​ទូក​ពី​ច្រាំង​ទន្លេ នៅ​ថ្ងៃ​ទីមួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
2

កីឡាករ​អុំទូក​អង្គុយ​មើល​ការប្រណាំង​ទូក​ពី​ច្រាំង​ទន្លេ នៅ​ថ្ងៃ​ទីមួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

កីឡាករ​អុំទូក​អង្គុយ​មើល​ការប្រណាំង​ទូក​ពី​ច្រាំង​ទន្លេ នៅ​ថ្ងៃ​ទីមួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
3

កីឡាករ​អុំទូក​អង្គុយ​មើល​ការប្រណាំង​ទូក​ពី​ច្រាំង​ទន្លេ នៅ​ថ្ងៃ​ទីមួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
4

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ទូក​ដែល​ចូលរួម​ប្រណាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំ២០១៤នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
5

ទូក​ដែល​ចូលរួម​ប្រណាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំ២០១៤នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ទូក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទូក​ជាង​២០០ ដែល​ចូលរួម​ប្រណាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំ២០១៤នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
6

ទូក​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទូក​ជាង​២០០ ដែល​ចូលរួម​ប្រណាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំ២០១៤នេះ។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្បែរ​ព្រះបរម​រាជវាំង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
7

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្បែរ​ព្រះបរម​រាជវាំង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្បែរ​ព្រះបរម​រាជវាំង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
8

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្បែរ​ព្រះបរម​រាជវាំង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្បែរ​ព្រះបរម​រាជវាំង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
9

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្បែរ​ព្រះបរម​រាជវាំង​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

សកម្មភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
10

សកម្មភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

សកម្មភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
11

សកម្មភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
12

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៤។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
13

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

ក្រុមកាយរិទ្ធិ​ប្រមូល​សំរាម ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)
14

ក្រុមកាយរិទ្ធិ​ប្រមូល​សំរាម ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា VOA)

XS
SM
MD
LG