ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «រថ​យន្ត​​ជីក​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ស្តុប​បូកគោ»​

​កាលពី​ព្រឹកថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ នៅ​ម៉ោង​ប្រហែល​៩ព្រឹក គ្រឿងចក្រ​អេស្ការវេទ័យ​កាយដី​ ជុសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​បណ្ដាល​ឲ្យ​បែកធ្លាយ​ប្រព័ន្ធទឹក​ស្អាត​ក្រុង​នៅភ្លើង​ស្តុប​បូកគោ ខ័ណ្ឌ​ចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ រូបថត​ដោយ៖ ឡេង ឡែន នៃ​ VOA។
ផ្សេង​ទៀត

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
1

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
2

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
3

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
4

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
5

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
6

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
7

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
8

ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋាករ​ទឹក​​ជួសជុល​ប្រព័ន្ធ​ទឹកស្អាត​បន្ទាប់​ពី​រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដីប៉ះ​ប្រព័ន្ធទុយោ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ធ្លាយ​ទឹក​បាចសាច​ចេញ​ក្រៅ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៤ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​​ក្រុម​ការងារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ជួសជុល​បង្គោល​ភ្លើង​នៅ​ស្តុប​បូកគោ នៃ​ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

XS
SM
MD
LG