ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ពិធី​ប្រគល់ ទទួល និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ផែនទី​ពី​ប្រទេស​បារាំង

នៅ​វិមាន​សន្តិភាព កាល​ពី​ថ្ងៃទី​ព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែ​កញ្ញា លោក​រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេស​កម្ពុជា ហោ ណាំហុង បាន​ទទួល​ផែនទី​២៦​ផ្ទាំង​ពី​ប្រទេស​បារាំង នៅ​ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ផែនទី​ទាំង​នេះ​ជាមួយ​នឹង​ផែនទី​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការ​បោះ​បង្គោល​ព្រំដែន​នា​ពេល​កន្លង​ទៅ​នេះ៕

ផ្សេង​ទៀត

លោក​ អាឡាំង ហ្វុកតាំង​ និង​លោកហោ ណាំ​ហុង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ ពីស្ថានទូតបារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
1

លោក​ អាឡាំង ហ្វុកតាំង​ និង​លោកហោ ណាំ​ហុង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ ពីស្ថានទូតបារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

លោក ​អាឡាំង ហ្វុកតាំង​ និង​លោក ហោ ណាំ​ហុង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ ពីស្ថានទូតបារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
2

លោក ​អាឡាំង ហ្វុកតាំង​ និង​លោក ហោ ណាំ​ហុង​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ ពីស្ថានទូតបារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

លោក ហោ ណាំ​ហុង​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ ពីស្ថានទូតបារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
3

លោក ហោ ណាំ​ហុង​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ ពីស្ថានទូតបារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

លោក​អាឡាំង ហ្វុកតាំង​ ​ភារៈធារី​នៃ​ស្ថានទូត​បារាំង​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ពីស្ថានទូតបារាំង​នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
4

លោក​អាឡាំង ហ្វុកតាំង​ ​ភារៈធារី​នៃ​ស្ថានទូត​បារាំង​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ផែន​ទី​ពីស្ថានទូតបារាំង​នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

រូប​ភាព​នៃ​ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
5

រូប​ភាព​នៃ​ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
6

ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

លោក វ៉ា​ គីម​ហុង​ ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ ពន្យល់​អំពី​ផែនទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
7

លោក វ៉ា​ គីម​ហុង​ ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ ពន្យល់​អំពី​ផែនទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

 រូប​ភាព​នៃ​ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
8

 រូប​ភាព​នៃ​ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​​ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)
9

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ពិធី​ប្រគល់​ ទទួល​ និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​​ផែន​ទី​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ពី​​ស្ថានទូត​បារាំង​ នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)

XS
SM
MD
LG