ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «ចម្ការបន្លែ​សរីរាង្គស្តង់ដារអឺរ៉ុប​ដំបូង​គេ​នៅ​រមណីយដ្ឋាន​ពិកនិក»

កាលពី​ថ្ងៃទី​០១​និង​ទី០៣​ កញ្ញា​ ក្រុម​ហ៊ុន​សហករណ៍​សរីរាង្គ​ខ្មែរ​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​ «ការចូលរួម​ស្វែងយល់​ពីដំណាំសរីរាង្គ» ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ ឯចម្ការ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ចម្ការ​ពី​កន្លែង​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​សហករណ៍សរីរាង្គ​ខ្មែរ​នៅ​ឯរមណីយដ្ឋានពិកនិ​ក​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បានធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្កើន​ការយល់ដឹង​របស់​សាធារណជនឲ្យ​កាន់តែច្បាស់ពី​របៀប​ដាំដុះ​ដំណាំ​សរីរាង្គ​ស្តង់ដា​អឺរ៉ុប​ ការ​ធ្វើទស្សនកិច្ច​ និងអនុវត្ត​ដោយផ្ទាល់​នៅ​ចម្ការ​ដំណាំ​សរីរាង្គ​។ ក្រុម​សហករណ៍​សរីរាង្គ​ខ្មែរ​គឺ​ជាក្រុម​ខ្មែរ​ដំបូង​គេ​ដែល​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​ស្តង់ដារ​អឺរ៉ុប​ផ្នែក​បន្លែ​សរីរាង្គ​និង​ផ្លែឈើ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ក្រុម​ហ៊ុន​សហករណ៍​សរីរាង្គខ្មែរ​មាន​ចម្ការ​បន្លែ​ស្តង់ដារ​អឺរ៉ុប​ចំនួន​ពីរ​ដែល​ទី​មួយ​គឺ​នៅ​ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​ពិក​និក​ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដែល​មាន ទំហំ​បួន​ហិកតា និង​ទីពីរ​គឺ​នៅ​ខេត្ត​កោះ​កុង​ ស្រុក​ស្រែ​អំបិល ទំហំ​២៤​ហិកតា។
ផ្សេង​ទៀត

បន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

បន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

លោក លីម ណាលុច អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមអំពីវិធីដាំដំណាំសរីរាង្គនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

លោក លីម ណាលុច អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមអំពីវិធីដាំដំណាំសរីរាង្គនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមអំពីវិធីដាំដំណាំបន្លែសរីរាង្គក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
3

អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមអំពីវិធីដាំដំណាំបន្លែសរីរាង្គក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមអំពីវិធីដាំដំណាំបន្លែសរីរាង្គក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day) និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមអំពីវិធីដាំដំណាំបន្លែសរីរាង្គក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day) និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ជីគំរូជាច្រើនប្រភេទដែលគេប្រើសម្រាប់ដំណាំសេរីរាង្គត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

ជីគំរូជាច្រើនប្រភេទដែលគេប្រើសម្រាប់ដំណាំសេរីរាង្គត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

តារាងសង្ខេបដំណើរការប្រមូលផលនិងការវេចខ្ចប់បន្លែសរីរាង្គទៅកាន់ទីផ្សារត្រូវបានគេបង្ហាញក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
6

តារាងសង្ខេបដំណើរការប្រមូលផលនិងការវេចខ្ចប់បន្លែសរីរាង្គទៅកាន់ទីផ្សារត្រូវបានគេបង្ហាញក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ជីគំរូជាច្រើនប្រភេទដែលគេប្រើសម្រាប់ដំណាំសេរីរាង្គត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
7

ជីគំរូជាច្រើនប្រភេទដែលគេប្រើសម្រាប់ដំណាំសេរីរាង្គត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី «ការចូលរួមស្វែងយល់ពីដំណាំសរីរាង្គ» (Organic Awareness Day)និងការដាំដុះបន្លែស្តង់ដារអឺរ៉ុបនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
8

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

បុរសម្នាក់កំពុងបន្សើមដីដើម្បីដាំបន្លែ នៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
9

បុរសម្នាក់កំពុងបន្សើមដីដើម្បីដាំបន្លែ នៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
10

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
11

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
12

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

កសិករកំពុងលាងបន្លែសរីរាង្គនិងរៀបចំវេចខ្ចប់មុននឹងដឹកមកទីតាំងលក់ នៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
13

កសិករកំពុងលាងបន្លែសរីរាង្គនិងរៀបចំវេចខ្ចប់មុននឹងដឹកមកទីតាំងលក់ នៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

កសិករកំពុងលាងបន្លែសរីរាង្គនិងរៀបចំវេចខ្ចប់មុននឹងដឹកមកទីតាំងលក់ នៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
14

កសិករកំពុងលាងបន្លែសរីរាង្គនិងរៀបចំវេចខ្ចប់មុននឹងដឹកមកទីតាំងលក់ នៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០២ កញ្ញា ២០១៧។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)
15

ទិដ្ឋភាពចម្ការបន្លែសរីរាង្គរបស់សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនៅឯរមណីយដ្ឋាន ពិកនិកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរគឺជាក្រុមខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារអឺរ៉ុបផ្នែកបន្លែសរីរាង្គនិងផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

XS
SM
MD
LG