ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

សកម្មភាព​តវ៉ា​របស់​កុ្រមសកម្មជនដីធ្លី​នៅ​តុលាការ​ដំបូង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

កុ្រម​សកម្មជន​ដីធ្លី​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​សួរ​យក​ចម្លើយ​ពី​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​សមាគម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក​ និង​មន្ត្រី​គណកម្មា​ធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំការបោះឆ្នោត​ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​តុលាការ​ដំបូងក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី០១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)
ផ្សេង​ទៀត

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)
1

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)
2

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)
3

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)
4

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)
5

កុ្រមសកម្មជនដីធ្លីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសួរយកចម្លើយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក និងមន្ត្រីគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបូងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ (Hul Reaksmey/VOA)

XS
SM
MD
LG