ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «​ ​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត រៀបរាប់អំពី​​ភាព​តានតឹង​បន្ទាប់ពី​សង្រ្គាម​​»

​ការតាំងពិព័រណ៍​មាន​ចំណង​ជើង​៖ «​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេលអនាគត » គឺជា​ស្នា​ដៃ​សិល្បៈ​ចំនួន​ដប់​ប្រាំបី​ដែល​មាន​ជារូបភាព សម្លេង វីដេអូ ចម្លាក់ គំនូរ ការបោះពុម្ព និងឋបនកម្ម​ជាដើម ក្នុង​គោល​បំណង​សិក្សាស្វែងយល់​ភាព​តានតឹង​សង្គម​ បន្ទាប់​ពី​សម័យ​សង្រ្គាម។​ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី៣១ ​ខែ​សីហា ដែល​ត្រូវបានរចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​៕

ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​ទស្សនា​ពិព័រណ៍ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត»​ មើល​វីដេអូ​នៅ​ក្នុង​ទូរទស្សន៍​ ដែល​រៀបរាប់អំពី​ជីវិត​អ្នកលក់​ដូរ​នៅ​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១ ​ខែ​សីហា ​ដែល​ត្រូវបានរចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
1

អ្នក​ទស្សនា​ពិព័រណ៍ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត»​ មើល​វីដេអូ​នៅ​ក្នុង​ទូរទស្សន៍​ ដែល​រៀបរាប់អំពី​ជីវិត​អ្នកលក់​ដូរ​នៅ​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១ ​ខែ​សីហា ​ដែល​ត្រូវបានរចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

បុរស​ម្នាក់​យកដៃ​ប៉ះ​ស្បែកជើង​សង្រែកក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្ដដា​ ឆ្នាំ ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ​​ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែសីហា ​ដែល​ត្រូវបានរចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

បុរស​ម្នាក់​យកដៃ​ប៉ះ​ស្បែកជើង​សង្រែកក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្ដដា​ ឆ្នាំ ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ​​ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែសីហា ​ដែល​ត្រូវបានរចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ទេសចរណ៍ឈរ​​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែសីហា ​ដែលត្រូវបានរចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

ទេសចរណ៍ឈរ​​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែសីហា ​ដែលត្រូវបានរចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកទេសចរណ៍ឈរ​​ក្នុង​ពិព័រណ៍​​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែល​ត្រូវបាន​​រចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​ និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

អ្នកទេសចរណ៍ឈរ​​ក្នុង​ពិព័រណ៍​​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែល​ត្រូវបាន​​រចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​ និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ក្មេងស្រី​ និង​ក្មេង​ប្រុស​​មើលរូបថត​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ​ខែ​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែ​សីហា ​ដែលត្រូវបានរចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
5

ក្មេងស្រី​ និង​ក្មេង​ប្រុស​​មើលរូបថត​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ​ខែ​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែ​សីហា ​ដែលត្រូវបានរចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកទេសចរណ៍មើល​រូប​ចម្លាក់​រចនា​ដោយ​លោក​ លាង សាកន ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែលត្រូវបាន​រចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
6

អ្នកទេសចរណ៍មើល​រូប​ចម្លាក់​រចនា​ដោយ​លោក​ លាង សាកន ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែលត្រូវបាន​រចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

ក្មេងស្រី ​និង​ក្មេង​ប្រុស​​មើល​វីដេអូ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ​​ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែលត្រូវបាន​រចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​ និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
7

ក្មេងស្រី ​និង​ក្មេង​ប្រុស​​មើល​វីដេអូ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ​​ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែលត្រូវបាន​រចនា ​និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ​​ និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

បុរសម្នាក់​មើល​រូបថត​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែ​សីហា ​ដែលត្រូវបានរចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
8

បុរសម្នាក់​មើល​រូបថត​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​​៣១​ ​ខែ​សីហា ​ដែលត្រូវបានរចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

បុរស​ម្នាក់​មើល​រូប​ចម្លាក់​រចនា​ដោយ​លោក​ លាង សាកន ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ​​ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែល​ត្រូវបាន​រចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
9

បុរស​ម្នាក់​មើល​រូប​ចម្លាក់​រចនា​ដោយ​លោក​ លាង សាកន ​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ «​​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត» ដែល​គេ​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៧​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ​​​រៀប​ចំ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ​​ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ ​ខែ​សីហា ដែល​ត្រូវបាន​រចនា​ និង​ផលិតដោយ​សិល្បករ​ខ្មែរ ​​និង​អូស្រ្តាលី​ចំនួន​១៥​នាក់​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG