ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤

  • ហ៊ាន សុជាតា

នេះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នេះ​ ធ្វើឡើង​ក្នុង​រយៈពេល​៣ថ្ងៃ​ គឺ​ថ្ងៃ​ទី១១​ ១២​ និង​១៣ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥​។​ ការ​រៀបចំ​កម្មវិធី​បែបនេះ គឺ​ជា​យន្តការ​សំខាន់​មួយ​ដើម្បីឲ្យបរិបទ​នៃ​ការ​អាន និង​សរសេរ​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជាកាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​៕

ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
1

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ការ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​សៀវភៅ​ នៅក្នុង​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 
2

ការ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​សៀវភៅ​ នៅក្នុង​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 

ការ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​សៀវភៅ​ នៅក្នុង​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 
3

ការ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​សៀវភៅ​ នៅក្នុង​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 

អ្នក​ចូល​រួម​ម្នាក់ កំពុង​អាន​សៀវភៅ​នៅ​ស្តង់​សៀវភៅ​មួយ​ក្នុង​«​ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
4

អ្នក​ចូល​រួម​ម្នាក់ កំពុង​អាន​សៀវភៅ​នៅ​ស្តង់​សៀវភៅ​មួយ​ក្នុង​«​ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ការ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​សៀវភៅ​ នៅក្នុង​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 
5

ការ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​សៀវភៅ​ នៅក្នុង​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA) 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
6

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
7

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​«ពិព័រណ៌​សៀវភៅ​នៅ​កម្ពុជា​ លើកទី៤​» នៅឯ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

XS
SM
MD
LG