ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព VOA៖ ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការ​កាន់​បិណ្ឌ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មួយ​ចំនួន​បាន​យក​ចង្ហាន់​ទៅ​ប្រគេន​ព្រះ​សង្ឃ ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជីដូនជីតា​ដែល​បាន​ចែកឋាន​ទៅ នៅ​តាម​វត្ត​អារាម​នានា​ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។
ផ្សេង​ទៀត

ពុទ្ធសាសនិក​រាប់​បាត​នៅ​ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
1

ពុទ្ធសាសនិក​រាប់​បាត​នៅ​ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​របស់​សាលា​សេនត្រល់ផាក​កម្ពុជា (Central Park of Cambodia) យក​ចង្ហាន់ និង​បច្ច័យ​មួយ​ចំនួន​មក​ប្រគេន​ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​វត្ត​សំពៅមាស​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
2

សិស្សានុសិស្ស​របស់​សាលា​សេនត្រល់ផាក​កម្ពុជា (Central Park of Cambodia) យក​ចង្ហាន់ និង​បច្ច័យ​មួយ​ចំនួន​មក​ប្រគេន​ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​វត្ត​សំពៅមាស​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

សិស្សានុសិស្ស​របស់​សាលា​សេនត្រល់ផាក​កម្ពុជា (Central Park of Cambodia) ដាក់​បច្ច័យ​នៅ​ក្នុង​ហិប​បច្ច័យ​នានា ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
3

សិស្សានុសិស្ស​របស់​សាលា​សេនត្រល់ផាក​កម្ពុជា (Central Park of Cambodia) ដាក់​បច្ច័យ​នៅ​ក្នុង​ហិប​បច្ច័យ​នានា ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

បុរស​ម្នាក់​ដាក់​បច្ច័យ​នៅ​ក្នុង​ហិប​បច្ច័យ​នានា នៅ​ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
4

បុរស​ម្នាក់​ដាក់​បច្ច័យ​នៅ​ក្នុង​ហិប​បច្ច័យ​នានា នៅ​ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​បួងសួង​នៅ​មុខ​រូបសំណាក​ព្រះពុទ្ធ នៅ​ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
5

ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​បួងសួង​នៅ​មុខ​រូបសំណាក​ព្រះពុទ្ធ នៅ​ក្នុង​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃនៅ​វត្ត​សំពៅមាស​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
6

ពុទ្ធសាសនិក​​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃនៅ​វត្ត​សំពៅមាស​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

គ្រួសារ​មួយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចាកចេញ​ពី​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦) បន្ទាប់​ពី​បាន​ដាក់​បិណ្ឌ​រួច។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
8

គ្រួសារ​មួយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចាកចេញ​ពី​វត្ត​សំពៅមាស ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦) បន្ទាប់​ពី​បាន​ដាក់​បិណ្ឌ​រួច។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​រាប់​បាត​នៅ​ក្នុង​វត្ត​លង្កាព្រះកុសុមារាម (ហៅ​វត្ត​លង្កា) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
9

ពុទ្ធសាសនិក​រាប់​បាត​នៅ​ក្នុង​វត្ត​លង្កាព្រះកុសុមារាម (ហៅ​វត្ត​លង្កា) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​លង្កាព្រះកុសុមារាម (ហៅ​វត្ត​លង្កា) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
10

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​លង្កាព្រះកុសុមារាម (ហៅ​វត្ត​លង្កា) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​រាប់​បាត​នៅ​ក្នុង​វត្ត​បទុមវតីរាជវរារាម (ហៅ​វត្ត​បទុម) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
11

ពុទ្ធសាសនិក​រាប់​បាត​នៅ​ក្នុង​វត្ត​បទុមវតីរាជវរារាម (ហៅ​វត្ត​បទុម) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ នៅ​ក្នុង​វត្ត​បទុមវតីរាជវរារាម (ហៅ​វត្ត​បទុម) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
12

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ នៅ​ក្នុង​វត្ត​បទុមវតីរាជវរារាម (ហៅ​វត្ត​បទុម) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

លោក​តា​ម្នាក់​អង្គុយ​លក់​សត្វ​ចាប នៅ​ក្នុង​វត្ត​បទុមវតីរាជវរារាម (ហៅ​វត្ត​បទុម) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
13

លោក​តា​ម្នាក់​អង្គុយ​លក់​សត្វ​ចាប នៅ​ក្នុង​វត្ត​បទុមវតីរាជវរារាម (ហៅ​វត្ត​បទុម) ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី៥ (ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

XS
SM
MD
LG