ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាពទីផ្សារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១។

ភាគទី១៣៖ ទស្សន​វិស័យ​នៃ​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ​នៅ​កម្ពុជា

រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាពទីផ្សារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG