ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព VOA៖ សាលា​សហគមន៍​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​កុមារ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ដែល​បាន​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា អាច​ចូល​រៀន​វិញ

  • ហ៊ាន សុជាតា
«សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់» គឺ​ជា​សាលា​សហគមន៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាងសង់​ឡើង​ដោយ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ភូមិយឺន ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​ ​ដើម្បី​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​កុមារ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ដែល​បាន​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា​ អាចចូល​រៀន​វិញ។ ក្រោម​ការ​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​ដោយ​អង្គការ​ភ្លែន​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​ និង​ដៃ​គូ​ពាក់ព័ន្ធ ​សាលា​សហគមន៍​ ដែល​មាន​២​បន្ទប់​នេះ ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន បាន​ផ្តល់​ការ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​ជន​ជាតិដើម​ភាគ​តិច​ចំនួន​៩១​នាក់​ ពី​ថ្នាក់​ទី​១​ ដល់​ថ្នាក់​ទី​៣៕
ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)
1

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/ VOA)

អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ​បាលី​មួយ​ចំនួន ដែល​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ទីធ្លា​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
2

អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ​បាលី​មួយ​ចំនួន ដែល​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ទីធ្លា​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ​បាលី​មួយ​ចំនួន ដែល​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ទីធ្លា​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
3

អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ​បាលី​មួយ​ចំនួន ដែល​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ទីធ្លា​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

បន្ទប់​សិក្សា​សាងសង់​ពី​ឈើ​ក្នុង​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
4

បន្ទប់​សិក្សា​សាងសង់​ពី​ឈើ​ក្នុង​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

បន្ទប់​សិក្សា​បណ្តោះ​អាសន្ន​ ធ្វើ​ឡើង​​ពី​តង់កៅស៊ូ​ ក្នុង​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
5

បន្ទប់​សិក្សា​បណ្តោះ​អាសន្ន​ ធ្វើ​ឡើង​​ពី​តង់កៅស៊ូ​ ក្នុង​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

សិស្ស​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
6

សិស្ស​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

សិស្ស​​​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​»​ កំពុង​លេង​ល្បែង​កំសាន្ត​បែប​កុមារ​ ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
7

សិស្ស​​​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «​សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់​»​ កំពុង​លេង​ល្បែង​កំសាន្ត​បែប​កុមារ​ ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី​​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

សិស្ស​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
8

សិស្ស​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

សិស្ស​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
9

សិស្ស​​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៃ​សាលា​សហគមន៍​ឈ្មោះ​ថា​ «សាលា​បឋម​សិក្សា​យឺនចាស់» ក្នុង​ភូមិយឺន​ ឃុំកក់​ ស្រុក​បរកែវ​ ខេត្ត​រតនគិរី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

XS
SM
MD
LG