ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព VOA៖ «​កម្ពុជា​ឈ្នះ​២-០​សម្រាប់​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​ពានរង្វាន់​

កាលពីល្ងាចថ្ងៃ​អង្គារ ទី ០៧ ខែមិថុនា​នេះ អ្នកទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ ជាង៦០០០០នាក់ ហ៊ោកញ្រ្ជៀវគាំទ្រ ការប្រកូតបាត់ទាត់រវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា និង​ក្រុម Chinese Taipei នៅ​ក្នុង​វគ្គជម្​រុះបឋម នៃពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup 2019។
ផ្សេង​ទៀត

ក្រុម​កីឡាករ​ខ្មែរ​បណ្ដើរ​បាល់​នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​បាត់​ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម​ Chinese Taipei នៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម​នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី AFC Asian Cup 2019 នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០៧ ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៦។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន​២-០។ (ឡេង ឡែន/VOA)  
1

ក្រុម​កីឡាករ​ខ្មែរ​បណ្ដើរ​បាល់​នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​បាត់​ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម​ Chinese Taipei នៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម​នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី AFC Asian Cup 2019 នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០៧ ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៦។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន​២-០។ (ឡេង ឡែន/VOA)  

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
2

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
3

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

អ្នក​គាំទ្រ​​បាល់ទាត់​ជាង​៦០.០០០នាក់ ​មើល​តាម​របង​ស្តាត​​អូឡាំពិក ​នូវ​ការ​ប្រកួត​​​បាត់​ទាត់​រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម​​​ Chinese Taipei​ នៅ​ក្នុង​វគ្គជម្រុះបឋម​នៃពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup 2019​​ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០៧ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន​២​-០។ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

អ្នក​គាំទ្រ​​បាល់ទាត់​ជាង​៦០.០០០នាក់ ​មើល​តាម​របង​ស្តាត​​អូឡាំពិក ​នូវ​ការ​ប្រកួត​​​បាត់​ទាត់​រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម​​​ Chinese Taipei​ នៅ​ក្នុង​វគ្គជម្រុះបឋម​នៃពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup 2019​​ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០៧ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន​២​-០។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
5

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
6

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
7

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

បុរស​ម្នាក់​ឆែក​សំបុត្រ​ចូលទស្សនា​។ ​អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
8

បុរស​ម្នាក់​ឆែក​សំបុត្រ​ចូលទស្សនា​។ ​អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
9

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  
10

អ្នក​ទស្សនា​ជាង​៦០.០០០​នាក់ ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​គាំទ្រ​ការ​ប្រកួត​បាត់ទាត់​រវាង ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​ក្រុម Chinese Taipeiនៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម នៃ​ពាន​រង្វាន់​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី 2019 Asian Cup qualifier។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន ២​-០។(ឡេង ឡែន/VOA)  

ក្រុម​កីឡា​ករ​នៃ​ក្រុម ​Chinese Taipei ចាប់​បាល់​នៅ​​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​បាត់​ទាត់​រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ និង​ក្រុម ​​​Chinese Taipei ​នៅ​ក្នុង​វគ្គជម្រុះបឋម នៃពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup 2019 ​​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០៧ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន​២​-០។ (ឡេង ឡែន/VOA)
11

ក្រុម​កីឡា​ករ​នៃ​ក្រុម ​Chinese Taipei ចាប់​បាល់​នៅ​​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​បាត់​ទាត់​រវាង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ និង​ក្រុម ​​​Chinese Taipei ​នៅ​ក្នុង​វគ្គជម្រុះបឋម នៃពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup 2019 ​​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០៧ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ កម្ពុជា​ទទួល​បាន​២​-០។ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG