ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបថត​​​នៃ​គេហទំព័រ​គណៈកម្មការ​ស៊ើបអង្កេត​​សម្រាប់​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​គណៈកម្មការ​ពលរដ្ឋ​ដំបូង​ដែល​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ​និង​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ​អង្គការ ​Save Cambodia ថត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២។ (ថត​ពី​គេហទំព័រ Save Cambodia)

គណៈកម្មការ​របស់​ពលរដ្ឋ​មួយ​ត្រូវ​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ស៊ើបអង្កេត​ការរំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា

រូបថត​​​នៃ​គេហទំព័រ​គណៈកម្មការ​ស៊ើបអង្កេត​​សម្រាប់​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​គណៈកម្មការ​ពលរដ្ឋ​ដំបូង​ដែល​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ​និង​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ​អង្គការ ​Save Cambodia ថត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២។ (ថត​ពី​គេហទំព័រ Save Cambodia) Photo: Save Cambodia (Web Screenshot)
XS
SM
MD
LG