ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាពVOA៖ ការប្រារព្ធ​ទិវា​សុវត្ថិភាព​ទីក្រុង​សម្រាប់​ស្ត្រី លើក​ទី៤

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី ៣០ ខែកក្កដា​កន្លង​ទៅ​នេះ ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​បាន​ធ្វើការ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី ដោយ​បាន​ប្រារព្ធ​ទិវា​សុវត្ថិភាព​ទីក្រុង​សម្រាប់​ស្ត្រី​ជា​លើក​ទី៤ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​បញ្ឈប់​ការ​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា និង​ការ​បៀតបៀន​លើ​ស្ត្រី​ភេទ​នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ និង​ជំរុញ​ឲ្យ​ស្រ្តី​​មិន​មាន​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​ក្នុង​ការ​ដើរ​ហើរ​នៅ​ពេល​យប់។

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី ៣០ ខែកក្កដា​កន្លង​ទៅ​នេះ ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​បាន​ធ្វើការ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី ដោយ​បាន​ប្រារព្ធ​ទិវា​សុវត្ថិភាព​ទីក្រុង​សម្រាប់​ស្ត្រី​ជា​លើក​ទី៤ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​បញ្ឈប់​ការ​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា និង​ការ​បៀតបៀន​លើ​ស្ត្រី​ភេទ​នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ និង​ជំរុញ​ឲ្យ​ស្រ្តីមិន​មាន​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​ក្នុង​ការ​ដើរ​ហើរ​នៅ​ពេល​យប់។ យុទ្ធនា​ការ​ដែល​មាន​ការចូលរួម​ពី​ក្រុម​យុវជន​ប្រមាណ​ជាជាង​១០០នាក់ ដែល​ភាគច្រើន​ជា​ស្រ្តី​នេះ បាន​ជួបជុំគ្នាក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម តាម​បណ្តោយ​មហា​វិថី​ព្រះនរោត្តម។ ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​នេះ​លើក​ឡើង​ថា រដ្ឋា​ភិបាល​មាន​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុងការធានា​ឲ្យ​ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី​ទូទៅ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ​អាច​ប្រើប្រាស់​សិទ្ធិ​ដើរ​ហើរ​របស់​ពួក​គេ​បាន​ពេញលេញ​ដោយ​មិន​មាន​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច៕
ផ្សេង​ទៀត

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​
1

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​
2

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​
3

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​
4

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការគូរ​មុខ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម ​នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន
5

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការគូរ​មុខ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម ​នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការគូរ​មុខ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម ​នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន
6

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការគូរ​មុខ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម ​នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការគូរ​មុខ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម ​នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន
7

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការគូរ​មុខ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម ​នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (កាន

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​
8

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការ​លាប​ក្រចក​ដៃ​ពណ៌ស្វាយ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា
9

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការ​លាប​ក្រចក​ដៃ​ពណ៌ស្វាយ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​
10

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការចូលរួម​តាម​ក្រុម​សិក្ខា​សាលា​តូចៗ បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើការ និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពេល​យប់ ដើម្បី​​​​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការ​លាប​ក្រចក​ដៃ​ពណ៌ស្វាយ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា
11

ក្រុម​យុវជន​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ «ទីក្រុង​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី» ជា​លើក​ទី៤ ដោយ​មាន​ការ​លាប​ក្រចក​ដៃ​ពណ៌ស្វាយ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្រ្តី ក្នុង​បរិវេណ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​គរុកោល្យ​ មត្តេយ្យ​មជ្ឈិម នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា

XS
SM
MD
LG