ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី២៧៖ ខ្ញុំ​មិន​អាច​ទៅ​ធ្វើការ​បាន​ទេ


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna does not feel well. She calls her boss and her doctor. What do they tell her to do? And will she follow their advice? នាង​អាណា (Anna) មិន​សូវ​ស្រួល​ខ្លួន។ នាង​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ប្រធាន និង​វេជ្ជបណ្ឌិត​របស់​នាង។ តើ​ពួកគេ ប្រាប់​នាង​ថា ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ? ហើយ​តើ​នាង​នឹង​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​របស់​ពួកគេ​ឬ​ទេ?

XS
SM
MD
LG