ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី១៨៖ នាង​តែងតែ​ធ្វើ​អញ្ចឹង


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna reads the news for the first time. She learns that there is a right way and a wrong way to read the news. អាណា (Anna) អាន​ព័ត៌មាន​ជា​លើក​ទី១។ នាង​រៀន​អំពី​របៀប​ត្រូវ​និង​ខុស​ក្នុង​ការអាន​ព័ត៌មាន៕

XS
SM
MD
LG