ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Ashley is visiting Anna. She calls to find out how to go to Anna's apartment. Ashley learns about Anna's neighborhood. អាស្ល៊ី (Ashley) ទៅ​សួរ​សុខទុក្ខ​អាណា (Anna)។ នាង​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ Anna ដើម្បី​សួរ​រក​ផ្លូវ​ទៅ​អាបាតឺម៉ង់​របស់ Anna។ Ashley ស្វែងយល់​អំពី​តំបន់​ដែល Anna រស់នៅ៕

XS
SM
MD
LG