ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ក្រុម​សមត្ថកិច្ច​រារាំង​ក្បួន​ដង្ហែ​ញ្ញត្តិ​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​បក្សប្រឆាំង​ទៅថ្វាយ​ព្រះមហាក្សត្រ​មួយសន្ទុះធំ មុនពេល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការ​ឆ្លង​កាត់​

ក្រុម​សមត្ថកិច្ច​រារាំង​ក្បួន​ដង្ហែ​ញ្ញត្តិ​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​បក្សប្រឆាំងទៅ​ថ្វាយ​ព្រះមហាក្សត្រមួយសន្ទុះធំ មុនពេល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការ​ឆ្លង​កាត់​។
ផ្សេង​ទៀត

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)
2

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)
3

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)
4

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/ VOA)
5

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/ VOA)

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)
6

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)
7

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)
8

ក្បួនដង្ហែញ្ញតិ្ត​របស់​តំណាងរាស្រ្ត​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​ថ្វាយ​​ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ដោយ​ការ​បិទផ្លូវ​​មួយ​សន្ទុះ​ធំ​ មុនពេលអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៦។ (ហ៊ុល រស្មី/VOA)

លោក​សុន ឆ័យ ​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​ជាន់ខ្ពស់​នៃគណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​​និយាយ​ទៅ​កាន់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ ​បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកា​​កោះ​ហៅ​​លោក​កឹម សុខា ​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក​​។ (ឡេង ឡែន/VOA) ​​​
9

លោក​សុន ឆ័យ ​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​ជាន់ខ្ពស់​នៃគណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​​និយាយ​ទៅ​កាន់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ ​បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកា​​កោះ​ហៅ​​លោក​កឹម សុខា ​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក​​។ (ឡេង ឡែន/VOA) ​​​

លោក ញយ ចំរើន​ តំណាង​រាស្រ្ត​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិមណ្ឌល​កំពង់ចាម​ទទួល​ញត្តិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​នៅទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកា​លោក​កឹម សុខា​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក​​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
10

លោក ញយ ចំរើន​ តំណាង​រាស្រ្ត​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិមណ្ឌល​កំពង់ចាម​ទទួល​ញត្តិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​នៅទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកា​លោក​កឹម សុខា​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក​​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ជាង​​៣០០​នាក់​មក​ពី​រាជធានី​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែ​ញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ ​បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកាកោះហៅលោក​កឹម សុខា​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)
11

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ជាង​​៣០០​នាក់​មក​ពី​រាជធានី​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែ​ញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ ​បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកាកោះហៅលោក​កឹម សុខា​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ជាង​​៣០០​នាក់​មក​ពី​រាជធានី​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែ​ញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ ​បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកាកោះហៅលោក​កឹម សុខា​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)
12

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ជាង​​៣០០​នាក់​មក​ពី​រាជធានី​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​បក្ស​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​៣០​ឧសភា​នេះ ​ដើម្បី​ហែ​ញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​ជាតិ ​និង​ថ្វាយជូន​ព្រះ​មហាក្សត្រ ​បន្ទាប់ពី​មាន​ដីកាកោះហៅលោក​កឹម សុខា​ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ ក្នុង​ករណី​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​កន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG