ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តីពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក

រដ្ឋធម្មញ្ញ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រធានា​ធិបតី​«‍ថ្លែង​សន្ទុរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​ជា​ប្រចាំ ដោយ​ផ្តល់​ជា​ព័ត៌មាន​ទៅកាន់​រដ្ឋ​សភា ហើយ​ណែនាំ​ជា​វិធានការ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ឲ្យ​សភា​ពិចារណា»​លើ​បញ្ហា​ប្រទេស​ជាតិ។ សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​លើក​ដំបូង​បង្អស់​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក George Washington កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៧៩០។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ លោក​ប្រធានា​ធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា នឹង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា នៅ​រដ្ឋ​ធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១២ ខែ​មករា នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩យប់៕

រដ្ឋធម្មញ្ញ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រធានា​ធិបតី​«‍ថ្លែង​សន្ទុរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​ជា​ប្រចាំ ដោយ​ផ្តល់​ជា​ព័ត៌មាន​ទៅកាន់​រដ្ឋ​សភា ហើយ​ណែនាំ​ជា​វិធានការ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ឲ្យ​សភា​ពិចារណា»​លើ​បញ្ហា​ប្រទេស​ជាតិ។ សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​លើក​ដំបូង​បង្អស់​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក George Washington កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៧៩០។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ លោក​ប្រធានា​ធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា នឹង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា នៅ​រដ្ឋ​ធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១២ ខែ​មករា នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩យប់៕
ផ្សេង​ទៀត

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Franklin D. Roosevelt ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា និង​ព្រឹទ្ធសភា នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៣៩ ដោយ​ផ្តោត​ខ្លាំង​លើ​កិច្ចការ​ការពារ​ប្រទេស។ 
1

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Franklin D. Roosevelt ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា និង​ព្រឹទ្ធសភា នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៣៩ ដោយ​ផ្តោត​ខ្លាំង​លើ​កិច្ចការ​ការពារ​ប្រទេស។ 

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Harry Truman ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៤៩។ (AP)
2

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Harry Truman ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៤៩។ (AP)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Harry Truman ពិនិត្យ​មើល​នៃ​ខ្លឹមសារ​សុន្ទរកថា​ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​របស់​លោក ជាមួយ​នឹង​មេដឹកនាំ​រដ្ឋ​សភា ពីរ​ម៉ោង​មុន​ពេល​ដែល​លោក​ថ្លែង​សន្ទុរកថា​នោះ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា និង​ព្រឹទ្ធ​សភា នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៥១។ (AP/Henry Griffin)
3

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Harry Truman ពិនិត្យ​មើល​នៃ​ខ្លឹមសារ​សុន្ទរកថា​ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​របស់​លោក ជាមួយ​នឹង​មេដឹកនាំ​រដ្ឋ​សភា ពីរ​ម៉ោង​មុន​ពេល​ដែល​លោក​ថ្លែង​សន្ទុរកថា​នោះ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា និង​ព្រឹទ្ធ​សភា នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៥១។ (AP/Henry Griffin)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Dwight Eisenhower ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​លើក​ទី​មួយ​របស់​លោក នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃទី២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​១៩៥៣។ លោក Richard Nixon អនុ​ប្រធានា​ធិបតី (ឆ្វេង) និង​លោក Joseph W. Martin ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​អង្គុយ​នៅ​ខាង​ក្រោយ។ (AP)
4

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Dwight Eisenhower ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​លើក​ទី​មួយ​របស់​លោក នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃទី២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​១៩៥៣។ លោក Richard Nixon អនុ​ប្រធានា​ធិបតី (ឆ្វេង) និង​លោក Joseph W. Martin ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​អង្គុយ​នៅ​ខាង​ក្រោយ។ (AP)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី John F. Kennedy ដើរ​កាត់​សាល​រដ្ឋសភា ក្រោយ​ពី​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន កាល​ពី​ថ្ងៃទី៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៦១។ លោក​ប្រធានា​ធិបតី Kennedy ស្តាប់​លោក Lyndon Johnson អនុ​ប្រធានា​ធិបតី (ស្តាំ) មុន​នឹង​បរិភោគ​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់។ (AP)
5

លោក​ប្រធានា​ធិបតី John F. Kennedy ដើរ​កាត់​សាល​រដ្ឋសភា ក្រោយ​ពី​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន កាល​ពី​ថ្ងៃទី៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៦១។ លោក​ប្រធានា​ធិបតី Kennedy ស្តាប់​លោក Lyndon Johnson អនុ​ប្រធានា​ធិបតី (ស្តាំ) មុន​នឹង​បរិភោគ​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់។ (AP)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Richard M. Nixon បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​កាល​ពី​ថ្ងៃទី២២ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧១។ លោក​អនុ​ប្រធានា​ធិបតី Spiro Agnew (ឆ្វេង) និង​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​ Carl Albert មាន​វត្តមាន​អង្គុយ​នៅ​ខាង​ក្រោយ​លោក​ប្រធានា​ធិបតី។ (AP)
6

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Richard M. Nixon បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​កាល​ពី​ថ្ងៃទី២២ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧១។ លោក​អនុ​ប្រធានា​ធិបតី Spiro Agnew (ឆ្វេង) និង​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​ Carl Albert មាន​វត្តមាន​អង្គុយ​នៅ​ខាង​ក្រោយ​លោក​ប្រធានា​ធិបតី។ (AP)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Jimmy Carter អង្អែល​ចិញ្ចើម​របស់​លោក ខណៈពេល​ដែល​លោក​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ទៅ​កាន់​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា​នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧៩។ (AP)
7

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Jimmy Carter អង្អែល​ចិញ្ចើម​របស់​លោក ខណៈពេល​ដែល​លោក​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ទៅ​កាន់​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា​នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧៩។ (AP)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Ronald Reagan ទទួល​បាន​ការ​សាទរ​ពី​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក (Capitol Hill) នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៨៣ មុន​នឹង​លោក​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ។ លោក​អនុ​ប្រធានា​ធិបតី George Bush ឈរ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង ជាមួយ​នឹង​លោក Thomas T.O'Neill Jr ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា។ (AP/Bob Daugherty)
8

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Ronald Reagan ទទួល​បាន​ការ​សាទរ​ពី​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក (Capitol Hill) នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៨៣ មុន​នឹង​លោក​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ។ លោក​អនុ​ប្រធានា​ធិបតី George Bush ឈរ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង ជាមួយ​នឹង​លោក Thomas T.O'Neill Jr ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា។ (AP/Bob Daugherty)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី George H. Bush ទាញ​យក​សំបុត្រ​មួយ​ពី​ហោប៉ាវ​របស់​លោក ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​លើក​ទី​មួយ​របស់​លោក ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៩០ នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ លោក​ប្រធានា​ធិបតី​បាន​អាន​សំបុត្រ​នោះ​ឲ្យ​សភា​ស្តាប់ ដែល​សរសេរ​ដោយ​ទាហាន​អាមេរិក​ម្នាក់​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​របស់​អាមេរិក​នៅ Panama។ (AP/Doug Mills)
9

លោក​ប្រធានា​ធិបតី George H. Bush ទាញ​យក​សំបុត្រ​មួយ​ពី​ហោប៉ាវ​របស់​លោក ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​លើក​ទី​មួយ​របស់​លោក ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៩០ នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ លោក​ប្រធានា​ធិបតី​បាន​អាន​សំបុត្រ​នោះ​ឲ្យ​សភា​ស្តាប់ ដែល​សរសេរ​ដោយ​ទាហាន​អាមេរិក​ម្នាក់​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​របស់​អាមេរិក​នៅ Panama។ (AP/Doug Mills)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Bill Clinton ទទួល​ស្វាគមន៍​អ្នក​ចូលរួម ខណៈពេល​ដែល​លោក​ត្រៀម​ខ្លួន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​ជា​លើក​ទី២ នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​អាណត្តិ​ទី១០៤ កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៩៥។ លោក Gore (ស្តាំ) អនុ​ប្រធានា​ធិបតី និង​លោក Newt Gingrich ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា (កណ្តាល) សម្លឹង​ទៅ​មុខ។ (AP/Doug Mills)
10

លោក​ប្រធានា​ធិបតី Bill Clinton ទទួល​ស្វាគមន៍​អ្នក​ចូលរួម ខណៈពេល​ដែល​លោក​ត្រៀម​ខ្លួន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​ជា​លើក​ទី២ នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​អាណត្តិ​ទី១០៤ កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៩៥។ លោក Gore (ស្តាំ) អនុ​ប្រធានា​ធិបតី និង​លោក Newt Gingrich ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា (កណ្តាល) សម្លឹង​ទៅ​មុខ។ (AP/Doug Mills)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី George W. Bush ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៤។ (AP/Ron Edmonds)
11

លោក​ប្រធានា​ធិបតី George W. Bush ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៤។ (AP/Ron Edmonds)

លោក​ប្រធានា​ធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃទី២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ លោក Joe Biden ​អនុ​ប្រធានា​ធិបតី​បាន​ក្រោក​ឈរ​ទះដៃ​អបអរ​លោក​ប្រធានា​ធិបតី ហើយ​លោក John Boehner អតីត​ប្រធាន​រដ្ឋសភា​អង្គុយ​ស្តាប់។ (AP/Mandel Ngan, Pool)
12

លោក​ប្រធានា​ធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​នៅ​មុខ​សមាជិក​រដ្ឋសភា​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃទី២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ លោក Joe Biden ​អនុ​ប្រធានា​ធិបតី​បាន​ក្រោក​ឈរ​ទះដៃ​អបអរ​លោក​ប្រធានា​ធិបតី ហើយ​លោក John Boehner អតីត​ប្រធាន​រដ្ឋសភា​អង្គុយ​ស្តាប់។ (AP/Mandel Ngan, Pool)

XS
SM
MD
LG