ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការ​បោះឆ្នោត​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​លើ​ឯករាជ្យ​រដ្ឋ​ស្កុតលែន

ការ​បោះឆ្នោតបាន​បញ្ចប់​ក្នុង​ប្រជាមតិ​ជា​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​ស្កុតលែន Scotland ចក្រភព​អង់គ្លេស ​ដែល​នឹង​សម្រេច​ថា ​តើ​រដ្ឋ​នោះ​នឹង​ចាក​ចេញ​ពី​សហភាព​ដែល​មាន​ចំណាស់៣០៧​ឆ្នាំ​នោះ​ជាមួយអង់គ្លេស ​ហើយ​ក្លាយ​ជា​រដ្ឋឯក​រាជ្យ​មួយ​ឬ​យ៉ាង​ណា។ (១៨ កញ្ញា ២០១៤)
ផ្សេង​ទៀត

A man plays the bagpipes on a "short walk to freedom" march in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.
1

A man plays the bagpipes on a "short walk to freedom" march in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.

A man arrives at a polling station in Portree on the Isle of Skye, Sept. 18, 2014.
2

A man arrives at a polling station in Portree on the Isle of Skye, Sept. 18, 2014.

People arrive to cast their vote at Portobello Town Hall near Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.
3

People arrive to cast their vote at Portobello Town Hall near Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.

Voters enter a polling station in Pitlochry, Scotland, Sept. 18, 2014.
4

Voters enter a polling station in Pitlochry, Scotland, Sept. 18, 2014.

A National Health Service worker arrives to cast her vote at a polling station in Pitlochry, Sept. 18, 2014.
5

A National Health Service worker arrives to cast her vote at a polling station in Pitlochry, Sept. 18, 2014.

Police officers outside a polling station in Pitlochry, Sept. 18, 2014.
6

Police officers outside a polling station in Pitlochry, Sept. 18, 2014.

83-year-old Edinburgh resident Isabelle Smith, a Yes supporter, speaks with The Associated Press outside a polling place in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.
7

83-year-old Edinburgh resident Isabelle Smith, a Yes supporter, speaks with The Associated Press outside a polling place in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.

Scotland's First Minister Alex Salmond speaks to members of the media outside a polling station in Strichen, Scotland, Sept. 18, 2014.
8

Scotland's First Minister Alex Salmond speaks to members of the media outside a polling station in Strichen, Scotland, Sept. 18, 2014.

Former Chancellor of the Exchequer and leader of the Better Together campaign, Alistair Darling, walks with his wife Maggie outside the polling station at the Church Hill Theatre in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.
9

Former Chancellor of the Exchequer and leader of the Better Together campaign, Alistair Darling, walks with his wife Maggie outside the polling station at the Church Hill Theatre in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.

Children play outside a polling place in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.
10

Children play outside a polling place in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.

Ryan Randall plays the bagpipes outside a polling station in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.
11

Ryan Randall plays the bagpipes outside a polling station in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.

A school pupil walks away from a polling place after casting his vote, as anyone aged over 16 can vote in the Scottish independence referendum, in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.
12

A school pupil walks away from a polling place after casting his vote, as anyone aged over 16 can vote in the Scottish independence referendum, in Edinburgh, Scotland, Sept. 18, 2014.

XS
SM
MD
LG