ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប្រទេស​ហ្វីលីពីន ក្រោយពី​​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង ​Haiyan

ផ្សេង​ទៀត

 អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ព្យួរ​ស្លាក​សញ្ញា​នៅ​លើ​ក​របស់​ពួកគេ គ្រាដែល​ពួកគេ​រង់ចាំ​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
1

អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ព្យួរ​ស្លាក​សញ្ញា​នៅ​លើ​ក​របស់​ពួកគេ គ្រាដែល​ពួកគេ​រង់ចាំ​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង ប្រជែង​គ្នា​ដណ្តើម​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
2

អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង ប្រជែង​គ្នា​ដណ្តើម​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

មន្រ្តី​កងទ័ព​អាកាស​ហ្វីលីពីន​ហុច​ចំណិត​ផ្លែក្រូច​ដល់​អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង គ្រាដែល​ពួកគេ​រង់ចាំ​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
3

មន្រ្តី​កងទ័ព​អាកាស​ហ្វីលីពីន​ហុច​ចំណិត​ផ្លែក្រូច​ដល់​អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង គ្រាដែល​ពួកគេ​រង់ចាំ​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

អ្នកក្រុង​Tacloban រង់ចាំ​យន្តហោះ​នៅ​ក្នុង​ស្ថានីយ៍​នៃ​អាកាស​យាន្តដ្ឋាន​ Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
4

អ្នកក្រុង​Tacloban រង់ចាំ​យន្តហោះ​នៅ​ក្នុង​ស្ថានីយ៍​នៃ​អាកាស​យាន្តដ្ឋាន​ Tacloban នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង ប្រញាប់ប្រញាល់​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
5

អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង ប្រញាប់ប្រញាល់​ឡើង​ជិះ​យន្តហោះ​យោធា​ធុន C-130 នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

ក្រុម​គ្រួសារ​ដែល​រួច​ជីវិត ចូល​សម្រាក​នៅ​ក្នុង​កីឡាដ្ឋាន​បាល់បោះ នៅ​ក្នុង​មណ្ឌល Convention Center ក្នុង​ក្រុង Tacloban ដែល​បាន​ក្លាយ​ជា​ជម្រក​សម្រាប់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង ក្រោយពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan បាន​បោកបក់​បំផ្លាញ​តំបន់​នោះ។ ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
6

ក្រុម​គ្រួសារ​ដែល​រួច​ជីវិត ចូល​សម្រាក​នៅ​ក្នុង​កីឡាដ្ឋាន​បាល់បោះ នៅ​ក្នុង​មណ្ឌល Convention Center ក្នុង​ក្រុង Tacloban ដែល​បាន​ក្លាយ​ជា​ជម្រក​សម្រាប់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង ក្រោយពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan បាន​បោកបក់​បំផ្លាញ​តំបន់​នោះ។ ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

អ្នក​រួច​ជីវិត ដើរ​លើ​គំនរ​បាក់បែក​ដែល​បង្ក​ដោយ​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan ដែល​បាន​បោកបក់​បំផ្លាញ​ក្រុងTacloban ។ ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
7

អ្នក​រួច​ជីវិត ដើរ​លើ​គំនរ​បាក់បែក​ដែល​បង្ក​ដោយ​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan ដែល​បាន​បោកបក់​បំផ្លាញ​ក្រុងTacloban ។ ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

អ្នក​រួច​ជីវិត នៅ​ពេញ​ផ្លូវ គ្រាដែល​ពួកគេ​ឈរ​រង់ចាំ​ទទួល​សម្ភារៈ​ផ្គត់ផ្គង់​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
8

អ្នក​រួច​ជីវិត នៅ​ពេញ​ផ្លូវ គ្រាដែល​ពួកគេ​ឈរ​រង់ចាំ​ទទួល​សម្ភារៈ​ផ្គត់ផ្គង់​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

រូបភាព​ថត​ពី​លើ​យន្តហោះ​នូវ​ផ្ទះ​សម្បែង​ដែល​រង​ការខូចខាត ក្រោយពី​ការបំផ្លាញ​ដោយ​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
9

រូបភាព​ថត​ពី​លើ​យន្តហោះ​នូវ​ផ្ទះ​សម្បែង​ដែល​រង​ការខូចខាត ក្រោយពី​ការបំផ្លាញ​ដោយ​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

រូបភាព​ថត​ពី​ឧត្ថម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ហ្វីលីពីន បង្ហាញ​អំពី​ការរង​ខូចខាត​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan នៅ​ក្នុង​ក្រុង​Guiuan ខេត្ត Samar ភាគ​ខាង​កើត ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
10

រូបភាព​ថត​ពី​ឧត្ថម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ហ្វីលីពីន បង្ហាញ​អំពី​ការរង​ខូចខាត​ដោយ​សារ​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan នៅ​ក្នុង​ក្រុង​Guiuan ខេត្ត Samar ភាគ​ខាង​កើត ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង លី​បាវ​អង្ករ​ចេញ​ពី​ឃ្លាំង។ ពួកគេ ត្រូវការ​ម្ហូប​អាហារ ក្រោយពី​មាន​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។
11

អ្នក​រួច​ជីវិត​ពី​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង លី​បាវ​អង្ករ​ចេញ​ពី​ឃ្លាំង។ ពួកគេ ត្រូវការ​ម្ហូប​អាហារ ក្រោយពី​មាន​ខ្យល់​ព្យុះ​ទីហ្វុង​ដ៏​កំណាច​ឈ្មោះ Haiyan នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Tacloban ខេត្ត Leyte ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

XS
SM
MD
LG