ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ទិវា​សហគមន៍​ខ្មែរ​២០១០

ក្រុង​ Alexandria រដ្ឋ​ Virginia ២២ សីហា ២០១០៖ នេះ​ជា​ពិធី​ជួប​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​មួយ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ នៅ​តំបន់​រដ្ឋធានី​ វ៉ាស៊ីនតោន​ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ផ្សេងៗ​និង​ដើម្បី​បង្ហាញ​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ដល់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​និង​ជនជាតិ​ដទៃ​ទៀត​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នេះ។ (ដោយ​ សឹង សុផាត វីអូអេ​ ខ្មែរ)

ផ្សេង​ទៀត

Mr. Seng Chao (ចៅ សេង), Executive Director of Cambodian Senior Citizens, readies a National Geographic poster of Angkor Wat for his organization's stall at the festival. His organization is among several civil groups taking part in the event.
1

Mr. Seng Chao (ចៅ សេង), Executive Director of Cambodian Senior Citizens, readies a National Geographic poster of Angkor Wat for his organization's stall at the festival. His organization is among several civil groups taking part in the event.

Suteera Nagavajara, readies herself for the Khmer classical dance Phuong Neary (ភួង​នារី).
2

Suteera Nagavajara, readies herself for the Khmer classical dance Phuong Neary (ភួង​នារី).

Samantha Lushinski, 12, who's mother is Cambodian and father is American, is among the two dozens young Cambodian-American dancers that are trained by the Cambodian American Heritage, Inc.
3

Samantha Lushinski, 12, who's mother is Cambodian and father is American, is among the two dozens young Cambodian-American dancers that are trained by the Cambodian American Heritage, Inc.

A band of Cambodian classical music starts off the half-day festival.
4

A band of Cambodian classical music starts off the half-day festival.

Seaton Sok, 18, and Brendon Holl, 16, proudly carry the Cambodian and American national flags prior to the salutation of both countries' anthems.
5

Seaton Sok, 18, and Brendon Holl, 16, proudly carry the Cambodian and American national flags prior to the salutation of both countries' anthems.

The lead organizers, Sophia Tep (left) and Somony Yann (right), proudly stand next to a five-thousand-dollar replica of Angkor Wat, which the Cambodian Community Day group commissioned from Cambodia.
6

The lead organizers, Sophia Tep (left) and Somony Yann (right), proudly stand next to a five-thousand-dollar replica of Angkor Wat, which the Cambodian Community Day group commissioned from Cambodia.

Isabella, a young Cambodian girl, and her adopted father Jeff Fleming and family members, are among the participants who have drive hours to attend the event.
7

Isabella, a young Cambodian girl, and her adopted father Jeff Fleming and family members, are among the participants who have drive hours to attend the event.

Representatives of the Cambodian Buddhist Society, Inc, better known as Wat Buddhikkaram Maryland, were among the participating organizations.
8

Representatives of the Cambodian Buddhist Society, Inc, better known as Wat Buddhikkaram Maryland, were among the participating organizations.

A man and his curious daughter at a display of tropical fruits and vegetables common in Cambodia.
9

A man and his curious daughter at a display of tropical fruits and vegetables common in Cambodia.

A traditional Cambodian cake on display.
10

A traditional Cambodian cake on display.

Participants carefully studying a replica of Angkor Wat, Cambodia's famed medieval temple. The 5,000-dollar replica was commissioned from Cambodia.
11

Participants carefully studying a replica of Angkor Wat, Cambodia's famed medieval temple. The 5,000-dollar replica was commissioned from Cambodia.

Darath Ly, dressed in Cambodian wedding costume, and her four-year-old son, Aaron Ly.
12

Darath Ly, dressed in Cambodian wedding costume, and her four-year-old son, Aaron Ly.

Volak Sras (middle) of the Cambodian American Heritage, Inc. dances a Cambodian classical dance called Phuong Neary.
13

Volak Sras (middle) of the Cambodian American Heritage, Inc. dances a Cambodian classical dance called Phuong Neary.

ទិវា​សហគមន៍​ខ្មែរ​២០១០
14

ទិវា​សហគមន៍​ខ្មែរ​២០១០

ទិវា​សហគមន៍​ខ្មែរ​២០១០
15

ទិវា​សហគមន៍​ខ្មែរ​២០១០

ទិវា​សហគមន៍​ខ្មែរ​២០១០
16

ទិវា​សហគមន៍​ខ្មែរ​២០១០

Geoffrey Nelson and his Cambodian colleagues dance Robaim Kuos Tralauk, a popular traditional Khmer dance, which is often translated as 'Coconut Dance.'
17

Geoffrey Nelson and his Cambodian colleagues dance Robaim Kuos Tralauk, a popular traditional Khmer dance, which is often translated as 'Coconut Dance.'

Members of the Angkor Association, a local Cambodian group, chat during the festival.
18

Members of the Angkor Association, a local Cambodian group, chat during the festival.

The organizing team member sing 'Pongsavada Khmer' (ពង្សាវតារ​ខ្មែរ), meaning 'Khmer Chronicle', a Cambodian nationalist song that aims to unite, and inspire current and future generations of Cambodians to revive their ancient civilization.
19

The organizing team member sing 'Pongsavada Khmer' (ពង្សាវតារ​ខ្មែរ), meaning 'Khmer Chronicle', a Cambodian nationalist song that aims to unite, and inspire current and future generations of Cambodians to revive their ancient civilization.

Irish-American Donald Joy, his Cambodian wife Sythuon Joy, and their two-and-half-year-old son, Jasper Joy look on the dance performance.
20

Irish-American Donald Joy, his Cambodian wife Sythuon Joy, and their two-and-half-year-old son, Jasper Joy look on the dance performance.

Cambodian participants celebrate Chhaiyam (ឆៃយ៉ាំ), a traditional performance that accompany many cultural and religious events.
21

Cambodian participants celebrate Chhaiyam (ឆៃយ៉ាំ), a traditional performance that accompany many cultural and religious events.

Organizers perform a procession of Bon Phka (បុណ្យ​ផ្កា), a Cambodian Buddhist fund-raising ceremony during the Cambodian Community Day 2010.
22

Organizers perform a procession of Bon Phka (បុណ្យ​ផ្កា), a Cambodian Buddhist fund-raising ceremony during the Cambodian Community Day 2010.

A young Cambodian food vendor looks on as an American visitors is making a choice of food. His food stand is among dozens at the festival that both caters to visitors and help keep the festival going annually.
23

A young Cambodian food vendor looks on as an American visitors is making a choice of food. His food stand is among dozens at the festival that both caters to visitors and help keep the festival going annually.

XS
SM
MD
LG