ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព VOA៖ ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​នៃ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៦

  • ហ៊ាន សុជាតា

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦​នេះ គឺ​ជាថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ដែល​ពុទ្ធសាសនិក​ខ្មែរ បាន​យក​ចង្ហាន់​ទៅ​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ឯ​វត្តដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជីដូន​ជីតា និង​ញាតិមិត្ត​ដែល​បាន​ចែកឋាន។ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ គឺ​ពិធី​បុណ្យ​ផ្នែក​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃណីជាតិ​របស់​កម្ពុជា៕

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦​នេះ គឺ​ជាថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ដែល​ពុទ្ធសាសនិក​ខ្មែរ បាន​យក​ចង្ហាន់​ទៅ​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ឯ​វត្តដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជីដូន​ជីតា និង​ញាតិមិត្ត​ដែល​បាន​ចែកឋាន។ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ គឺ​ពិធី​បុណ្យ​ផ្នែក​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃណីជាតិ​របស់​កម្ពុជា៕

ផ្សេង​ទៀត

ពុទ្ធសាសនិក​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
1

ពុទ្ធសាសនិក​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
2

ពុទ្ធសាសនិក​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
3

ពុទ្ធសាសនិក​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​រូប​បង្រៀន​កូន​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ចេះ​ពូន​ភ្នំ​ខ្សាច់ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
4

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​រូប​បង្រៀន​កូន​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ចេះ​ពូន​ភ្នំ​ខ្សាច់ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​រូប​លើក​កូន​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ដាក់​បច្ច័យ​ក្នុង​ហិប​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
5

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​រូប​លើក​កូន​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ដាក់​បច្ច័យ​ក្នុង​ហិប​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​គ្រួសារ​ពូន​ភ្នំ​ខ្សាច់​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
6

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​គ្រួសារ​ពូន​ភ្នំ​ខ្សាច់​នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​រូប យក​ភួង​ផ្កាម្លិះ​ថ្វាយ​ព្រះ​នៅ​ ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
7

ពុទ្ធសាសនិក​មួយ​រូប យក​ភួង​ផ្កាម្លិះ​ថ្វាយ​ព្រះ​នៅ​ ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
8

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
9

ពុទ្ធសាសនិក​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​វ័យ​ចំណាស់​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
10

ពុទ្ធសាសនិក​វ័យ​ចំណាស់​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

XS
SM
MD
LG