ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប្រិយមិត្ត Facebook ផ្ញើ​រូបថត​ការ​ផ្ទុះ​ភ្នំភ្លើង​​នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី

អ្នក​ប្រើប្រាស់ Facebook បាន​ផ្ញើ​រូបថតក្រោយ​ទិដ្ឋភាពឥទ្ធិពល​ការ​ផ្ទុះ​ភ្នំភ្លើង Kelud មក​លើ​ទី​ក្រុង​របស់​ពួក​គេ។ ភ្នំភ្លើង​ Kelud បាន​ផ្ទុះ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ហើយ​បាន​បង្ហៀរ​កម្អែរ​ផេះ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តជ្វា​ខាង​កើត (East Java) និង​ជ្វា​កណ្តាល (Central Java) នៃ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី។
ផ្សេង​ទៀត

Terminal Grabag, Magelang. Foto kiriman Ardi Putu Wongsodimejo.
1

Terminal Grabag, Magelang. Foto kiriman Ardi Putu Wongsodimejo.

Secang, Magelang, JawaTengah. Foto kirman Rohim Gavino.
2

Secang, Magelang, JawaTengah. Foto kirman Rohim Gavino.

Magetan, Jawa Timur. Foto kiriman Hanum Ertya.
3

Magetan, Jawa Timur. Foto kiriman Hanum Ertya.

Monumen Tugu, Yogyakarta. Foto kiriman Ki Demang Alldo
4

Monumen Tugu, Yogyakarta. Foto kiriman Ki Demang Alldo

Surabaya Barat. Foto kiriman Christina Jenny.
5

Surabaya Barat. Foto kiriman Christina Jenny.

Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Foto kiriman Fery Nur Herwin.
6

Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Foto kiriman Fery Nur Herwin.

Klaten, Jawa Tengah. Faridah Nur Khasanah.
7

Klaten, Jawa Tengah. Faridah Nur Khasanah.

Solo, JawaTengah. Foto kiriman Hens Cavalera.
8

Solo, JawaTengah. Foto kiriman Hens Cavalera.

Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Foto kiriman Molgy Sandoro.
9

Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Foto kiriman Molgy Sandoro.

Kebumen, Jawa Tengah. Foto kiriman Eriendt.
10

Kebumen, Jawa Tengah. Foto kiriman Eriendt.

Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Foto kiriman Yohanest Pradna.
11

Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Foto kiriman Yohanest Pradna.

Desa Plosowedi, Jombang, JawaTimur. Foto kiriman EllieTruly.
12

Desa Plosowedi, Jombang, JawaTimur. Foto kiriman EllieTruly.

Jalan Slamet Riyadi, Solo. Foto kiriman Wahyu Widiatmoko.
13

Jalan Slamet Riyadi, Solo. Foto kiriman Wahyu Widiatmoko.

Manding, Bantul, Yogyakarta. Foto kiriman Vanessa Angela.
14

Manding, Bantul, Yogyakarta. Foto kiriman Vanessa Angela.

Yogyakarta. Foto kiriman Trisna Hermana.
15

Yogyakarta. Foto kiriman Trisna Hermana.

Karangmloko, Yogyakarta. Foto kiriman Sodipta Badia Banurea.
16

Karangmloko, Yogyakarta. Foto kiriman Sodipta Badia Banurea.

Monumen Simpang Lima, Gumul, Kediri. Foto kiriman Selvy Alfiana.
17

Monumen Simpang Lima, Gumul, Kediri. Foto kiriman Selvy Alfiana.

Yogyakarta. Foto kiriman Nurul Nur Libriani.
18

Yogyakarta. Foto kiriman Nurul Nur Libriani.

Nganjuk. Foto kiriman Memmy Mey Kustati.
19

Nganjuk. Foto kiriman Memmy Mey Kustati.

Jumapolo, Karanganyar, JawaTengah. Foto kiriman Joko Sarwanto.
20

Jumapolo, Karanganyar, JawaTengah. Foto kiriman Joko Sarwanto.

XS
SM
MD
LG