ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព VOA៖ ពិធី​ខួប​ឆ្នាំ​ទី​៥០ នៃ​ការបង្កើត​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី (ADB)

ពិធី​ខួប​ឆ្នាំ​ទី​៥០ នៃ​ការបង្កើត​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី (ADB) និង​វេទិកាពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB) ត្រូវ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ធ្វើឡើង​នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦៕
ផ្សេង​ទៀត

ឯកឧត្តម​ គាត​ ឈន់ ចូល​រួម​ជា​ប្រធាន​កិត្តិយស​ក្នុង​កម្មវិធីខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

ឯកឧត្តម​ គាត​ ឈន់ ចូល​រួម​ជា​ប្រធាន​កិត្តិយស​ក្នុង​កម្មវិធីខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អួន ព័ន្ធមុនី​រ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ថ្លែង​សុន្ទរកថា​បើក​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB) នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អួន ព័ន្ធមុនី​រ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ថ្លែង​សុន្ទរកថា​បើក​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB) នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

លោក Samiuela Tukuafu ប្រធាន​ស្ថាបនិក​តំណាង​ធនាគារ​ ADB ប្រចាំ​កម្ពុជាថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី (ADB) នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
3

លោក Samiuela Tukuafu ប្រធាន​ស្ថាបនិក​តំណាង​ធនាគារ​ ADB ប្រចាំ​កម្ពុជាថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី (ADB) នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​កំពុង​អាន​ឯកសារ​របៀប​វារៈ​របស់​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​កំពុង​អាន​ឯកសារ​របៀប​វារៈ​របស់​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​កំពុង​អាន​ឯកសារ​របៀប​វារៈ​របស់​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​កំពុង​អាន​ឯកសារ​របៀប​វារៈ​របស់​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ឯកឧត្តម ផាន់ ផល្លា ​អនុ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
6

ឯកឧត្តម ផាន់ ផល្លា ​អនុ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ឯកឧត្តម គាត ឈន់ អតីត​ទេសា​ភិបាល​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​សំណេះ​សំណាល​ជា​មួយ​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​អំឡុង​ពេល​សម្រាក​អាហារ​សម្រន់ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ីតែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
7

ឯកឧត្តម គាត ឈន់ អតីត​ទេសា​ភិបាល​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​សំណេះ​សំណាល​ជា​មួយ​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​អំឡុង​ពេល​សម្រាក​អាហារ​សម្រន់ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ីតែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​បាន​សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​ក្នុង​​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​និង​ការ​រួម​ចំណែក​របស់ ADB​ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ បញ្ហា​ប្រឈម​និង​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​នា​ពេល​អនាគត​នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ីតែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
8

ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​បាន​សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​វាគ្មិន​​ក្នុង​​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​និង​ការ​រួម​ចំណែក​របស់ ADB​ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ បញ្ហា​ប្រឈម​និង​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​នា​ពេល​អនាគត​នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ីតែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

វាគ្មិន​ផ្តល់​ចម្លើយ​និង​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​​​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​និង​ការ​រួម​ចំណែក​របស់ ADB​ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ បញ្ហា​ប្រឈម​និង​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​នាពេល​អនាគត​នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ីតែល​ភ្នំពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
9

វាគ្មិន​ផ្តល់​ចម្លើយ​និង​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​​​វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​និង​ការ​រួម​ចំណែក​របស់ ADB​ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ បញ្ហា​ប្រឈម​និង​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​នាពេល​អនាគត​នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ីតែល​ភ្នំពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

លោក​ Stephen P. Groff អនុប្រធាន​ ADB ធ្វល​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​វឌ្ឍនៈភាព​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​រដ្ឋាភិបាល​និង ADB តាម​រយៈ​វីដេអូ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
10

លោក​ Stephen P. Groff អនុប្រធាន​ ADB ធ្វល​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​វឌ្ឍនៈភាព​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​រដ្ឋាភិបាល​និង ADB តាម​រយៈ​វីដេអូ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ឯកឧត្តម​ អួន ព័ន្ធមុនី​រ័ត្ន សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ភ្ញៀវ​អំឡុង​ពេល​សម្រាក​អាហារ​សម្រន់ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA) 
11

ឯកឧត្តម​ អួន ព័ន្ធមុនី​រ័ត្ន សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ភ្ញៀវ​អំឡុង​ពេល​សម្រាក​អាហារ​សម្រន់ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA) 

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អួន ព័ន្ធមុនី​រ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ថ្លែង​បិទ​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកាពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA) 
12

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អួន ព័ន្ធមុនី​រ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ថ្លែង​បិទ​កម្មវិធី​ខួប​គម្រប់​៥០ឆ្នាំ និង​វេទិកាពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​របស់ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី​ (ADB)​ នៅ​សណ្ឋាគារ​សូហ្វ៊ី​តែល​ភ្នំ​ពេញ​ភូគីត្រា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៥ តុលា ២០១៦។ (ទុំ ម្លិះ/VOA) 

XS
SM
MD
LG