ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព ១១​ វិច្ឆិកា ២០១៥

កម្រងរូបភាព​ថ្ងៃទី១១​ ខែវិច្ឆិកា ២០១៥ មក​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក។
ផ្សេង​ទៀត

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។
1

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។
2

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។
3

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។
4

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។
5

កំពូល​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​ដោយ​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ ស និង​ក្រហម​ បន្ទាប់​ពី​អភិបាល​បូរី​ញូវយ៉ក​បាន​ប្រកាស​ដាក់​បំភ្លឺ​ភ្លើង​ពណ៌​នេះ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ជន​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស នា​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ មន្រ្តី​បារាំង​បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​រាប់​សិប​នាក់​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​វាយប្រហារ និង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ឯ​មហោស្រព​មួយ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ និង​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​នៅ​ប៉ារីស។

មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ប្រដាប់​អាវុធ​នៅ​ក្រុង​ញូវយ៉ក​ឈរ​ល្បាត​តាម​ដង​ផ្លូវ​ពី​កុងស៊ុល​បារាំង​នៅ​មហាវិថី Fifth Avenue កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ ប៉ូលិស​នៅ​បូរី​ញូយ៉ក​ និយាយ​ថា ពួកគេ​បាន​ដាក់​ពង្រាយ​កងកម្លាំង​បន្ថែម​ទៅ​កាន់​តំបន់​មនុស្ស​កក​កុញ​ក្នុង​ទីក្រុង​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារាំង។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ពី​មន្ទីរ​ប៉ូលិស​ក្រុង​ញូវយ៉ក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា ប៉ូលិស​មិនមាន​ការ​បញ្ជាក់ថា​ ការ​វាយប្រហារ​នោះ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ណាមួយ​ជាមួយ​ក្រុង​ញូវយ៉ក​ឡើយ។
6

មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ប្រដាប់​អាវុធ​នៅ​ក្រុង​ញូវយ៉ក​ឈរ​ល្បាត​តាម​ដង​ផ្លូវ​ពី​កុងស៊ុល​បារាំង​នៅ​មហាវិថី Fifth Avenue កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ ប៉ូលិស​នៅ​បូរី​ញូយ៉ក​ និយាយ​ថា ពួកគេ​បាន​ដាក់​ពង្រាយ​កងកម្លាំង​បន្ថែម​ទៅ​កាន់​តំបន់​មនុស្ស​កក​កុញ​ក្នុង​ទីក្រុង​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​វាយប្រហារ​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារាំង។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ពី​មន្ទីរ​ប៉ូលិស​ក្រុង​ញូវយ៉ក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា ប៉ូលិស​មិនមាន​ការ​បញ្ជាក់ថា​ ការ​វាយប្រហារ​នោះ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ណាមួយ​ជាមួយ​ក្រុង​ញូវយ៉ក​ឡើយ។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។
7

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។
8

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បានពង្រឹង​ជុំវិញ​បូរី​ញូវយ៉ក។
9

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បានពង្រឹង​ជុំវិញ​បូរី​ញូវយ៉ក។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បានពង្រឹង​ជុំវិញ​បូរី​ញូវយ៉ក។
10

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បានពង្រឹង​ជុំវិញ​បូរី​ញូវយ៉ក។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បានពង្រឹង​ជុំវិញ​បូរី​ញូវយ៉ក។
11

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បានពង្រឹង​ជុំវិញ​បូរី​ញូវយ៉ក។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។
12

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។
13

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។
14

សន្តិសុខ​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​ជុំវិញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​នៅ​បូរី​ញូវយ៉ក។

ប្រជាជន​បូរី​ញូវយ៉ក​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស។
15

ប្រជាជន​បូរី​ញូវយ៉ក​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស។

ប្រជាជន​បូរី​ញូវយ៉ក​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស។
16

ប្រជាជន​បូរី​ញូវយ៉ក​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​ប៉ារីស។

XS
SM
MD
LG