ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្ពុជាអាចទទួលផលពីសេចក្តីព្រាង ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពល


ប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានផលពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលដែល
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩
កន្លងទៅនេះ ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានឈ្មោះថា “Energy Security
Through Transparency Act of 2009” ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថា
ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលតាមរយៈតម្លាភាពឆ្នាំ២០០៩ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលតាក់តែងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបក្សសា-
ធារណរដ្ឋនិយម និងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ស្នើដល់គណៈកម្មការមូលប័ត្រ
និងរូបិយាណត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាព
ដល់ប្រភពថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឱ្យក្រុម
ហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម និងថាមពលដែលចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ទាំងអស់បញ្ចេញឱ្យដឹងជាសាធារណៈនូវចំនួនប្រាក់ ដែលខ្លួនបានបង់សម្រាប់
ធ្វើអាជីវកម្មឥន្ធនៈឧស្ម័ន និង រ៉ែនៅបរទេស និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោកស្រីនីលមីនី រូប៊ីន (Nilmini Rubin) បុគ្គលិកអាជីពជាន់ខ្ពស់កិច្ចការអភិ-
វឌ្ឍ និង សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរភាសា នៅសន្និសីទអន្តរ
ជាតិស្តីអំពីកិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម កាលពីថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ
២០០៩ថា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា រីឈត លូហ្គរ(Richard Lugar) មានការតាំង
ចិត្តចំពោះមូលប័ត្រថាមពល និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ តម្លា
ភាពឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុថា សា-
ធារណជនអាចដឹងថា លុយដែលជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនោះត្រូវបានចំណាយ
ទៅលើអ្វីខ្លះ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និងរបាយការណ៍
ដែលបានសិក្សាករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន១៥ ដែលក្នុងនោះមានករណីនៃ
ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។

“សមាជិកព្រឹទ្ធសភា លូហ្គរ បានដឹកនាំបុគ្គលិកធ្វើរបាយការណ៍មួយឈ្មោះថា
ប្រតិមតិភាពក្រីក្រ និងឥន្ធនៈ “Petroleum and Poverty Paradox” ហើយ
លោកបានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅជាង១៥ប្រទេសដើម្បីពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃ
បណ្តាសារធនធាន ហើយគិតថា វានឹងជួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ
មានដៃគូអន្តរជាតិ អាចជាទ្វេភាគី អាចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ធនាគារ
ពិភពលោក ឬអាចជាភ្នាក់ងារពហុភាគី។ តើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្តាសារធនធាន ហើយរបាយការណ៍នោះបានស្តែងចេញ
នូវអនុសាសន៍មួយចំនួន ។ ខ្ញុំយល់ថា គំនិតជាគន្លឹះទាំងនោះបង្កើតបានទៅជា
បទបញ្ញត្តិនេះ” ។

លោកអ៊ាន ហ្ការី (Ian Gary) ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ និង ជាអ្នក
គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មរបស់អង្គការអុកស្វាមអាមេរិក (Oxfam
America) បានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីកិច្ច
សន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា លោករីករាយដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំថ្ងៃ ដែលសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ។ លោកមាន
ប្រសាសន៍ថា ច្បាប់នោះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក ។

“បទបញ្ញត្តិនេះតម្រូវឱ្យរាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហរដ្ឋ
អាមេរិកផ្សព្វផ្សាយការចំណាយរបស់គេទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលនានា នៅក្នុងពិភព
លោកកន្លែងដែលខ្លួនធ្វើអាជីវកម្ម ហើយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ច មិនមែនអាស្រ័យ
ទៅលើឆន្ទៈនយោបាយនៃប្រទេសនិមួយថា នឹងយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមលាត
ត្រដាងព័ត៌មាននោះទេ។ ដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសណា ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តផ្តួច
ផ្តើមគំនិតលាតត្រដាងព័ត៌មានហើយនោះ នេះជាកម្រិតបន្ថែមមួយទៀត ហើយ
ប្រទេសដែលមិនទាន់ស្ម័គ្រចិត្តនោះ វាជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិល
ជាលើកដំបូង ។ អ្វីដែលយើងជឿនោះគឺថា បទបញ្ញត្តិនេះ គឺជាបញ្ញត្តិជាប្រវត្តិ
សាស្រ្ត បង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់តម្លាភាពនៅ
ក្នុងពិភពលោក” ។

នាងលឹម សូលីន មន្ត្រីកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា ជំនាញកិច្ចការឧស្សាហកម្ម
និស្សារណកម្មបានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា នាងមានសុទិដ្ឋិនិយមណាស់ថា សេច
ក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ។

“ ឥទ្ធិពលនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានភាពធំធេងណាស់សមា្រប់
ប្រទេសដូចជាកម្ពុជា ព្រោះថា នៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបាន
អនុម័ត នោះរាល់ក្រុមហ៊ុន ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារសន្លឹកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេ-
រិកត្រូវតែលាតត្រដាងរាល់ព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យា និង ចំណាយ
ដែលនេះនឹងជាទំព័រថ្មីមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវិស័យតម្លាភាព។ ខ្ញុំយល់ថា នៅ
ពេលដែលកម្ពុជាកាន់តែមានតម្លាភាព នោះកម្ពុជានឹងរិតតែមានការប្រកួត
ប្រជែង”។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើម និងតាក់តែងដោយ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
រីឈត លូហ្គរ (Richard Lugar) នៃរដ្ឋអ៊ីនឌីអាណា (Indiana) មកពីគណបក្ស
សាធារណរដ្ឋនិយម សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប៊ែន ខាឌីន (BenCardin) នៃរដ្ឋមែរី
លែនដ៍ (Maryland) មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយម សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ឆាលស៍ ស្គុមរ (Charles Schumer) នៃរដ្ឋញូយ៉ក(New York)មកពីគណបក្ស
ប្រជាធិបតេយ្យនិយម និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា រ៉ជរ វីកឃរ (Roger Wicker)នៃ
រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី (Mississippi) មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិយម៕

XS
SM
MD
LG