ពហុព័ត៌មាន

បង្កង​សមុទ្រ​មាន​ជំងឺ (វីអូអេ វិទ្យាសាស្ត្រ ០១៩)i
X
អ៊ឹម សុធារិទ្ធ
25 មេសា 2014
ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់ Miles O’Brien អំពី​អំពីការបាត់បង់សត្វបង្កងដោយសារជំងឺ ។

បង្កង​សមុទ្រ​មាន​ជំងឺ (វីអូអេ វិទ្យាសាស្ត្រ ០១៩)

អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 26.04.2014

ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់ Miles O’Brien អំពី​អំពីការបាត់បង់សត្វបង្កងដោយសារជំងឺ ។


វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។