ប័ណ្ណសារ

កម្ពុជាអាចទទួលផលពីសេចក្តីព្រាង ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពល

អ៊ឹម សុធារិទ្ធVOA

ប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានផលពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលដែល
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក  កាលពីថ្ងៃ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩
កន្លងទៅនេះ ។  សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានឈ្មោះថា  “Energy Security
Through Transparency Act of 2009”     ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថា
ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលតាមរយៈតម្លាភាពឆ្នាំ២០០៩ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលតាក់តែងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបក្សសា-
ធារណរដ្ឋនិយម និងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ស្នើដល់គណៈកម្មការមូលប័ត្រ
និងរូបិយាណត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាព
ដល់ប្រភពថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឱ្យក្រុម
ហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម និងថាមពលដែលចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ទាំងអស់បញ្ចេញឱ្យដឹងជាសាធារណៈនូវចំនួនប្រាក់ ដែលខ្លួនបានបង់សម្រាប់
ធ្វើអាជីវកម្មឥន្ធនៈឧស្ម័ន និង រ៉ែនៅបរទេស និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោកស្រីនីលមីនី រូប៊ីន (Nilmini Rubin) បុគ្គលិកអាជីពជាន់ខ្ពស់កិច្ចការអភិ-
វឌ្ឍ និង សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរភាសា  នៅសន្និសីទអន្តរ
ជាតិស្តីអំពីកិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម  កាលពីថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ
២០០៩ថា  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា  រីឈត លូហ្គរ(Richard Lugar) មានការតាំង
ចិត្តចំពោះមូលប័ត្រថាមពល និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ តម្លា
ភាពឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុថា  សា-
ធារណជនអាចដឹងថា  លុយដែលជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនោះត្រូវបានចំណាយ
ទៅលើអ្វីខ្លះ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និងរបាយការណ៍
ដែលបានសិក្សាករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន១៥ ដែលក្នុងនោះមានករណីនៃ
ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។

“សមាជិកព្រឹទ្ធសភា លូហ្គរ បានដឹកនាំបុគ្គលិកធ្វើរបាយការណ៍មួយឈ្មោះថា
ប្រតិមតិភាពក្រីក្រ និងឥន្ធនៈ “Petroleum and Poverty Paradox”   ហើយ
លោកបានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅជាង១៥ប្រទេសដើម្បីពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃ
បណ្តាសារធនធាន ហើយគិតថា វានឹងជួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ
មានដៃគូអន្តរជាតិ  អាចជាទ្វេភាគី   អាចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ  ធនាគារ
ពិភពលោក ឬអាចជាភ្នាក់ងារពហុភាគី។ តើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្តាសារធនធាន ហើយរបាយការណ៍នោះបានស្តែងចេញ
នូវអនុសាសន៍មួយចំនួន ។ ខ្ញុំយល់ថា គំនិតជាគន្លឹះទាំងនោះបង្កើតបានទៅជា
បទបញ្ញត្តិនេះ” ។

លោកអ៊ាន ហ្ការី (Ian Gary) ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ និង ជាអ្នក
គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មរបស់អង្គការអុកស្វាមអាមេរិក (Oxfam
America) បានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីកិច្ច
សន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា លោករីករាយដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំថ្ងៃ ដែលសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ។  លោកមាន
ប្រសាសន៍ថា ច្បាប់នោះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក ។

“បទបញ្ញត្តិនេះតម្រូវឱ្យរាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ  ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហរដ្ឋ
អាមេរិកផ្សព្វផ្សាយការចំណាយរបស់គេទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលនានា   នៅក្នុងពិភព
លោកកន្លែងដែលខ្លួនធ្វើអាជីវកម្ម  ហើយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ច  មិនមែនអាស្រ័យ
ទៅលើឆន្ទៈនយោបាយនៃប្រទេសនិមួយថា នឹងយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមលាត
ត្រដាងព័ត៌មាននោះទេ។ ដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសណា  ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តផ្តួច
ផ្តើមគំនិតលាតត្រដាងព័ត៌មានហើយនោះ  នេះជាកម្រិតបន្ថែមមួយទៀត ហើយ
ប្រទេសដែលមិនទាន់ស្ម័គ្រចិត្តនោះ  វាជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិល
ជាលើកដំបូង ។ អ្វីដែលយើងជឿនោះគឺថា បទបញ្ញត្តិនេះ គឺជាបញ្ញត្តិជាប្រវត្តិ
សាស្រ្ត បង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់តម្លាភាពនៅ
ក្នុងពិភពលោក” ។

នាងលឹម សូលីន មន្ត្រីកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា ជំនាញកិច្ចការឧស្សាហកម្ម
និស្សារណកម្មបានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា នាងមានសុទិដ្ឋិនិយមណាស់ថា សេច
ក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ។

“ ឥទ្ធិពលនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានភាពធំធេងណាស់សមា្រប់
ប្រទេសដូចជាកម្ពុជា ព្រោះថា  នៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបាន
អនុម័ត  នោះរាល់ក្រុមហ៊ុន ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារសន្លឹកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេ-
រិកត្រូវតែលាតត្រដាងរាល់ព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យា និង ចំណាយ
ដែលនេះនឹងជាទំព័រថ្មីមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវិស័យតម្លាភាព។ ខ្ញុំយល់ថា នៅ
ពេលដែលកម្ពុជាកាន់តែមានតម្លាភាព     នោះកម្ពុជានឹងរិតតែមានការប្រកួត
ប្រជែង”។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើម និងតាក់តែងដោយ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
រីឈត លូហ្គរ (Richard Lugar) នៃរដ្ឋអ៊ីនឌីអាណា (Indiana) មកពីគណបក្ស
សាធារណរដ្ឋនិយម  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប៊ែន ខាឌីន (BenCardin) នៃរដ្ឋមែរី
លែនដ៍ (Maryland) មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយម  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ឆាលស៍ ស្គុមរ (Charles Schumer) នៃរដ្ឋញូយ៉ក(New York)មកពីគណបក្ស
ប្រជាធិបតេយ្យនិយម និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា រ៉ជរ វីកឃរ (Roger Wicker)នៃ
រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី (Mississippi) មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិយម៕

វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
កសិករខ្មែរ​ចិញ្ចឹមកង្កែប​ក្នុងស្រែ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ដែល​បំផ្លាញ​ស្រូវi
X
28 មករា 2015
កសិករ​ខ្មែរ​ចិញ្ចឹម​កង្កែប​ធ្វើម្ហូប ​ហើយ​វាក៏​ជាមធ្យោបាយ​តាម​ធម្មជាតិ​ក្នុងការ​កម្ចាត់់​សត្វល្អិត​ចង្រៃ​ដែល​បំផ្លាញ​ស្រូវ​ផង​ដែរ។ ​ថ្វីបើ​កង្កែប​ជួយ​ដល់​បរិស្ថាន​ក្តី ​ការ​ចាប់​កង្កែប​ធ្វើម្ហូប​ជា​ឧបសគ្គ​ដែល​រារាំង​កសិករ​ក្នុង​ការចិញ្ចឹម​កង្កែប ​ដើម្បី​សម្លាប់​សត្វ​ល្អិត​ជំនួស​ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​គីមី។ ​ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន ​AP ​រាយ​ការណ៍​ពី​ខេត្ត​តាកែវ។ ​លោក​ពិន ស៊ីសុវណ្ណ ជូន សេចក្តី​ប្រែសម្រួល៕
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ស៊ីក្លូ​ជាសេវា​ដឹកជញ្ជូន​មិនប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ តែកំពុង​ប្រឈម​​នឹង​ការ​បាត់​បង់i
X
27 មករា 2015
ស៊ីក្លូជា​និមិត្តរូប​មួយ​សេវាដឹក​ជញ្ជូន​នៅក្រុង​ភ្នំពេញ ​ហើយ​ប្រហែល​ក្នុងពេល​មិនយូរ​ប៉ុន្មាន​ទៀត​ទេ ​វិស័យដឹក​ជញ្ជូន​សម័យ​ទំនើប​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សេវា​ស៊ីក្លូ​លែង​មាន ​ហើយ​វា​ក្លាយជា​សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។​ ថ្វី​បើមុខ​របរស៊ីក្លូ​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ប្រកួត​ប្រជែង​នេះក្តី ​ក៏អ្នក​ធាក់​ស៊ីក្លូជើង​ចាស់​ ដែល​ភាគច្រើន​ជា​បុរសចាស់ៗ​មកពី​តំបន់​ជនបទ ​បានតាំង​ចិត្ត​ថា​ គេនឹង​នៅតែ​បន្ត​សេវា​ធាក់​ស៊ីក្លូ​នេះ។ ​ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​ AP ​រាយការណ៍។ ​លោក​ពិន ស៊ីសុវណ្ណ​ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល​

អង់គ្លេស​ជាមួយ​ម៉ានី​និង​ម៉ូរី

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
You've Got to Be Kidding Me និយាយ​លេងi
X
01 ធ្នូ 2014
យើង​និយាយ​ឃ្លា​ថា you've got to be kidding me គឺ​ពេល​ដែល​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​មួយ ឬ ពេល​យើង​ឮ​អ្វី​មួយ​ហើយ យើង​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់ ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ភ្ញាក់ផ្អើល​ថា វា​មិន​អាច​ជា​ការពិត​បាន គឺ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​សោះ។ កម្មវិធី​នេះ ក៏​មាន​ដាក់​ផ្សាយ​ជូន​លើ​គេហទំព័រ YouTube www.youtube.com/KhmerSpecialEnglish របស់​វីអូអេ​ខ្មែរ​ផងដែរ៕
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
មាត្រា​ស្តី​អំពី​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ត្រូវ​បាន​ចងចាំ​អស់​រយៈពេល​៥០​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មកi
X
26 មករា 2015
កាល​ពី​ខែ​មិនា ឆ្នាំ១៩៦៥ មនុស្ស​៦០០នាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដឹក​នាំ​ដោយ​លោក Martin Luther King Jrមេដឹកនាំ​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ បាន​ដើរ​ពី​ក្រុង Selma ទៅ​កាន់​ក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama ក្នុង​ក្បួន​ដង្ហែរ​ដោយ​អហិង្សា​មួយ ដើម្បី​ទាមទារ​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌។ លោក​ស្រី Ava DuVernay បាន​បក​ស្រាយ​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ដ៏​មាន​ន័យ​របស់​លោកស្រី ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា «Selma» ។ អ្នកស្រី Penelope Poulou នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍ ហើយ​នាង ទែន សុខស្រីនិត ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល​ដូច​តទៅ៖