ប័ណ្ណសារ

កម្ពុជាអាចទទួលផលពីសេចក្តីព្រាង ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពល

អ៊ឹម សុធារិទ្ធVOA

ប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានផលពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលដែល
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក  កាលពីថ្ងៃ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩
កន្លងទៅនេះ ។  សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានឈ្មោះថា  “Energy Security
Through Transparency Act of 2009”     ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថា
ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលតាមរយៈតម្លាភាពឆ្នាំ២០០៩ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលតាក់តែងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបក្សសា-
ធារណរដ្ឋនិយម និងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ស្នើដល់គណៈកម្មការមូលប័ត្រ
និងរូបិយាណត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាព
ដល់ប្រភពថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឱ្យក្រុម
ហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម និងថាមពលដែលចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ទាំងអស់បញ្ចេញឱ្យដឹងជាសាធារណៈនូវចំនួនប្រាក់ ដែលខ្លួនបានបង់សម្រាប់
ធ្វើអាជីវកម្មឥន្ធនៈឧស្ម័ន និង រ៉ែនៅបរទេស និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោកស្រីនីលមីនី រូប៊ីន (Nilmini Rubin) បុគ្គលិកអាជីពជាន់ខ្ពស់កិច្ចការអភិ-
វឌ្ឍ និង សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរភាសា  នៅសន្និសីទអន្តរ
ជាតិស្តីអំពីកិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម  កាលពីថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ
២០០៩ថា  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា  រីឈត លូហ្គរ(Richard Lugar) មានការតាំង
ចិត្តចំពោះមូលប័ត្រថាមពល និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ តម្លា
ភាពឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុថា  សា-
ធារណជនអាចដឹងថា  លុយដែលជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនោះត្រូវបានចំណាយ
ទៅលើអ្វីខ្លះ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និងរបាយការណ៍
ដែលបានសិក្សាករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន១៥ ដែលក្នុងនោះមានករណីនៃ
ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។

“សមាជិកព្រឹទ្ធសភា លូហ្គរ បានដឹកនាំបុគ្គលិកធ្វើរបាយការណ៍មួយឈ្មោះថា
ប្រតិមតិភាពក្រីក្រ និងឥន្ធនៈ “Petroleum and Poverty Paradox”   ហើយ
លោកបានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅជាង១៥ប្រទេសដើម្បីពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃ
បណ្តាសារធនធាន ហើយគិតថា វានឹងជួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ
មានដៃគូអន្តរជាតិ  អាចជាទ្វេភាគី   អាចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ  ធនាគារ
ពិភពលោក ឬអាចជាភ្នាក់ងារពហុភាគី។ តើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្តាសារធនធាន ហើយរបាយការណ៍នោះបានស្តែងចេញ
នូវអនុសាសន៍មួយចំនួន ។ ខ្ញុំយល់ថា គំនិតជាគន្លឹះទាំងនោះបង្កើតបានទៅជា
បទបញ្ញត្តិនេះ” ។

លោកអ៊ាន ហ្ការី (Ian Gary) ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ និង ជាអ្នក
គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មរបស់អង្គការអុកស្វាមអាមេរិក (Oxfam
America) បានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីកិច្ច
សន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា លោករីករាយដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំថ្ងៃ ដែលសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ។  លោកមាន
ប្រសាសន៍ថា ច្បាប់នោះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក ។

“បទបញ្ញត្តិនេះតម្រូវឱ្យរាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ  ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហរដ្ឋ
អាមេរិកផ្សព្វផ្សាយការចំណាយរបស់គេទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលនានា   នៅក្នុងពិភព
លោកកន្លែងដែលខ្លួនធ្វើអាជីវកម្ម  ហើយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ច  មិនមែនអាស្រ័យ
ទៅលើឆន្ទៈនយោបាយនៃប្រទេសនិមួយថា នឹងយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមលាត
ត្រដាងព័ត៌មាននោះទេ។ ដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសណា  ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តផ្តួច
ផ្តើមគំនិតលាតត្រដាងព័ត៌មានហើយនោះ  នេះជាកម្រិតបន្ថែមមួយទៀត ហើយ
ប្រទេសដែលមិនទាន់ស្ម័គ្រចិត្តនោះ  វាជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិល
ជាលើកដំបូង ។ អ្វីដែលយើងជឿនោះគឺថា បទបញ្ញត្តិនេះ គឺជាបញ្ញត្តិជាប្រវត្តិ
សាស្រ្ត បង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់តម្លាភាពនៅ
ក្នុងពិភពលោក” ។

នាងលឹម សូលីន មន្ត្រីកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា ជំនាញកិច្ចការឧស្សាហកម្ម
និស្សារណកម្មបានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា នាងមានសុទិដ្ឋិនិយមណាស់ថា សេច
ក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ។

“ ឥទ្ធិពលនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានភាពធំធេងណាស់សមា្រប់
ប្រទេសដូចជាកម្ពុជា ព្រោះថា  នៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបាន
អនុម័ត  នោះរាល់ក្រុមហ៊ុន ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារសន្លឹកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេ-
រិកត្រូវតែលាតត្រដាងរាល់ព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យា និង ចំណាយ
ដែលនេះនឹងជាទំព័រថ្មីមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវិស័យតម្លាភាព។ ខ្ញុំយល់ថា នៅ
ពេលដែលកម្ពុជាកាន់តែមានតម្លាភាព     នោះកម្ពុជានឹងរិតតែមានការប្រកួត
ប្រជែង”។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើម និងតាក់តែងដោយ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
រីឈត លូហ្គរ (Richard Lugar) នៃរដ្ឋអ៊ីនឌីអាណា (Indiana) មកពីគណបក្ស
សាធារណរដ្ឋនិយម  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប៊ែន ខាឌីន (BenCardin) នៃរដ្ឋមែរី
លែនដ៍ (Maryland) មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយម  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ឆាលស៍ ស្គុមរ (Charles Schumer) នៃរដ្ឋញូយ៉ក(New York)មកពីគណបក្ស
ប្រជាធិបតេយ្យនិយម និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា រ៉ជរ វីកឃរ (Roger Wicker)នៃ
រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី (Mississippi) មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិយម៕

វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត្យ​ តាំង តេកហុង​ជួយអប់រំ​សាធារណជន​ខាង​សុខភាព​និង​ជួយ​សហគមន៍i
X
10 តុលា 2015
លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​តាំង តេកហុង ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ខ្មែរ​នៅ​ក្រុង​ Jacksonville រដ្ឋ​ Florida ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​ភរិយា​របស់​លោក​គឺ​លោកស្រី យក់ គឹមសួន ​បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ ហើយ​ក៏​បាន​អញ្ជើញ​មក​ដល់​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្តាល​របស់​ VOA ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ Hello VOA ​ពិសេស។​ លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​រៀបរាប់​អំពី​ប្រវត្តិ​ការ​សិក្សា​វិជ្ជា​ពេទ្យ​ទាំង​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​និង​នៅ​​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ហើយ​និង​ការ​តស៊ូ​របស់​លោក​និង​គ្រួសារ​លោក​នៅ​ក្នុង​ការ​មក​រស់​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧២​ រហូត​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ។ ​សូម​​លោកអ្នក​​ស្តាប់​ការ​​រៀបរាប់​របស់​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​តាំង តេកហុង​ក្នុង​កម្មវិធី​ «​Hello VOA» ដែលសម្របសម្រួល​ដោយ​អ្នកស្រី​ នុច សារីតា​៕
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ការប្រើ​បណ្តាញ​សង្គម​កើន​ឡើង​ស្របគ្នា​នឹង​វិធានការ​បន្ថែម​របស់​រដ្ឋាភិបាលi
X
02 តុលា 2015
ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ជាពិសេស​ហ្វេសប៊ុក កាន់តែ​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ​ដែរ​រដ្ឋាភិបាល​ក៏​បាន​តាមដាន​យ៉ាង​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​សកម្មភាព​របស់​​​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ណា​ដែល​ខ្លួន​យល់​ថា អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម។ ព្រះ​សង្ឃ​សកម្ម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស លួន សូវ៉ាត យល់​ថា​ព្រះអង្គ​នឹង​នៅ​តែ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ បច្ចេកវិទ្យា​នេះ​ដើម្បី​រាយការណ៍ និង​តាម​ដាន​សកម្មភាព​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នានា។ លោក​ម៉ែន គឹមសេង នៃ VOAបាន​សម្ភាស​ព្រះតេជគុណ​លួន សូវ៉ាត ពេល​ដែល​ព្រះអង្គ​និមន្ត​មក​រដ្ឋ​ធានី​វ៉ាស៊ីនតោន៕

អង់គ្លេស​ជាមួយ​ម៉ានី​និង​ម៉ូរី

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
You've Got to Be Kidding Me និយាយ​លេងi
X
20 កញ្ញា 2015
យើង​និយាយ​ឃ្លា​ថា you've got to be kidding me គឺ​ពេល​ដែល​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​មួយ ឬ ពេល​យើង​ឮ​អ្វី​មួយ​ហើយ យើង​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់ ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ភ្ញាក់ផ្អើល​ថា វា​មិន​អាច​ជា​ការពិត​បាន គឺ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​សោះ។ កម្មវិធី​នេះ ក៏​មាន​ដាក់​ផ្សាយ​ជូន​លើ​គេហទំព័រ YouTube www.youtube.com/KhmerSpecialEnglish របស់​វីអូអេ​ខ្មែរ​ផងដែរ៕
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
អ្នកដាំតែ​នៅ​ប្រទេស​កេនយ៉ា ត្រៀមខ្លួន​សម្រាប់​អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួលi
X
12 តុលា 2015
អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ច្រើន ជាពិសេស​ដល់​ក្រុម​កសិករ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក។ នៅ​ប្រទេស​កេនយ៉ា កំណើន​សីតុណ្ហភាព ធាតុអាកាស​អាក្រក់ និង​ការផ្លាស់ប្តូរ​របប​ទឹកភ្លៀង បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវភាព​របស់​អ្នក​ដាំតែ​ខ្នាត​តូចៗ មាន​ភាពស្មុគស្មាញ។ លោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍​ថា អ្នក​ដាំ​តែ ដែល​ជា​ភេសេជ្ជៈ​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​បំផុត​ទីពីរ​ក្នុង​ពិភពលោក​នោះ ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រាប់​ថា កុំ​ឲ្យ​ពឹងពាក់​លើ​ដំណាំ​តែ តែ​មួយ​គត់​សម្រាប់​ជីវភាព​របស់​ពួកគេ។ លោក ឈឹម សុមេធ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល៕