ប័ណ្ណសារ

កម្ពុជាអាចទទួលផលពីសេចក្តីព្រាង ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពល

អ៊ឹម សុធារិទ្ធVOA

ប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានផលពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលដែល
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក  កាលពីថ្ងៃ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩
កន្លងទៅនេះ ។  សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមានឈ្មោះថា  “Energy Security
Through Transparency Act of 2009”     ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថា
ច្បាប់មូលប័ត្រថាមពលតាមរយៈតម្លាភាពឆ្នាំ២០០៩ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលតាក់តែងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបក្សសា-
ធារណរដ្ឋនិយម និងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ស្នើដល់គណៈកម្មការមូលប័ត្រ
និងរូបិយាណត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាព
ដល់ប្រភពថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឱ្យក្រុម
ហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម និងថាមពលដែលចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ទាំងអស់បញ្ចេញឱ្យដឹងជាសាធារណៈនូវចំនួនប្រាក់ ដែលខ្លួនបានបង់សម្រាប់
ធ្វើអាជីវកម្មឥន្ធនៈឧស្ម័ន និង រ៉ែនៅបរទេស និងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោកស្រីនីលមីនី រូប៊ីន (Nilmini Rubin) បុគ្គលិកអាជីពជាន់ខ្ពស់កិច្ចការអភិ-
វឌ្ឍ និង សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរភាសា  នៅសន្និសីទអន្តរ
ជាតិស្តីអំពីកិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម  កាលពីថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ
២០០៩ថា  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា  រីឈត លូហ្គរ(Richard Lugar) មានការតាំង
ចិត្តចំពោះមូលប័ត្រថាមពល និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ តម្លា
ភាពឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុថា  សា-
ធារណជនអាចដឹងថា  លុយដែលជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនោះត្រូវបានចំណាយ
ទៅលើអ្វីខ្លះ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និងរបាយការណ៍
ដែលបានសិក្សាករណីនៅក្នុងប្រទេសចំនួន១៥ ដែលក្នុងនោះមានករណីនៃ
ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។

“សមាជិកព្រឹទ្ធសភា លូហ្គរ បានដឹកនាំបុគ្គលិកធ្វើរបាយការណ៍មួយឈ្មោះថា
ប្រតិមតិភាពក្រីក្រ និងឥន្ធនៈ “Petroleum and Poverty Paradox”   ហើយ
លោកបានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅជាង១៥ប្រទេសដើម្បីពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃ
បណ្តាសារធនធាន ហើយគិតថា វានឹងជួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ
មានដៃគូអន្តរជាតិ  អាចជាទ្វេភាគី   អាចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ  ធនាគារ
ពិភពលោក ឬអាចជាភ្នាក់ងារពហុភាគី។ តើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្តាសារធនធាន ហើយរបាយការណ៍នោះបានស្តែងចេញ
នូវអនុសាសន៍មួយចំនួន ។ ខ្ញុំយល់ថា គំនិតជាគន្លឹះទាំងនោះបង្កើតបានទៅជា
បទបញ្ញត្តិនេះ” ។

លោកអ៊ាន ហ្ការី (Ian Gary) ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ និង ជាអ្នក
គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មរបស់អង្គការអុកស្វាមអាមេរិក (Oxfam
America) បានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីកិច្ច
សន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា លោករីករាយដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំថ្ងៃ ដែលសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ។  លោកមាន
ប្រសាសន៍ថា ច្បាប់នោះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក ។

“បទបញ្ញត្តិនេះតម្រូវឱ្យរាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ  ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងសហរដ្ឋ
អាមេរិកផ្សព្វផ្សាយការចំណាយរបស់គេទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលនានា   នៅក្នុងពិភព
លោកកន្លែងដែលខ្លួនធ្វើអាជីវកម្ម  ហើយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ច  មិនមែនអាស្រ័យ
ទៅលើឆន្ទៈនយោបាយនៃប្រទេសនិមួយថា នឹងយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមលាត
ត្រដាងព័ត៌មាននោះទេ។ ដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសណា  ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តផ្តួច
ផ្តើមគំនិតលាតត្រដាងព័ត៌មានហើយនោះ  នេះជាកម្រិតបន្ថែមមួយទៀត ហើយ
ប្រទេសដែលមិនទាន់ស្ម័គ្រចិត្តនោះ  វាជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិល
ជាលើកដំបូង ។ អ្វីដែលយើងជឿនោះគឺថា បទបញ្ញត្តិនេះ គឺជាបញ្ញត្តិជាប្រវត្តិ
សាស្រ្ត បង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់តម្លាភាពនៅ
ក្នុងពិភពលោក” ។

នាងលឹម សូលីន មន្ត្រីកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា ជំនាញកិច្ចការឧស្សាហកម្ម
និស្សារណកម្មបានប្រាប់ វីអូអេ ផ្នែកខេមរភាសានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី
កិច្ចសន្យាឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មថា នាងមានសុទិដ្ឋិនិយមណាស់ថា សេច
ក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ។

“ ឥទ្ធិពលនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានភាពធំធេងណាស់សមា្រប់
ប្រទេសដូចជាកម្ពុជា ព្រោះថា  នៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបាន
អនុម័ត  នោះរាល់ក្រុមហ៊ុន ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារសន្លឹកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេ-
រិកត្រូវតែលាតត្រដាងរាល់ព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យា និង ចំណាយ
ដែលនេះនឹងជាទំព័រថ្មីមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវិស័យតម្លាភាព។ ខ្ញុំយល់ថា នៅ
ពេលដែលកម្ពុជាកាន់តែមានតម្លាភាព     នោះកម្ពុជានឹងរិតតែមានការប្រកួត
ប្រជែង”។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើម និងតាក់តែងដោយ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
រីឈត លូហ្គរ (Richard Lugar) នៃរដ្ឋអ៊ីនឌីអាណា (Indiana) មកពីគណបក្ស
សាធារណរដ្ឋនិយម  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប៊ែន ខាឌីន (BenCardin) នៃរដ្ឋមែរី
លែនដ៍ (Maryland) មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយម  សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ឆាលស៍ ស្គុមរ (Charles Schumer) នៃរដ្ឋញូយ៉ក(New York)មកពីគណបក្ស
ប្រជាធិបតេយ្យនិយម និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា រ៉ជរ វីកឃរ (Roger Wicker)នៃ
រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី (Mississippi) មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិយម៕

វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
លោកហ៊ុន សែន​បន្ទោស​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​រឿង​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​ខេត្តក្រចេះi
X
18 សីហា 2014
ក្រុម​​​ប្រជាពលរដ្ឋ​​​រងគ្រោះ​​​ក្នុង​​​ជម្លោះ​​​ដីធ្លី​​​ក្នុង​​​ខេត្ត​​​ក្រចេះ​បាន​​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​ជាមួយ​កង​កម្លាំង​មាន​សមត្ថកិច្ច​​នៅ​ពេល​ដែល​​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​បាន​ព្យាយាម​ដើរ​​យក​ញត្តិ​ទៅ​ដាក់​នៅ​ផ្ទះ​របស់​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី។ ​ដំណាល​គ្នា​នោះ ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​ សែន​បាន​ស្តី​បន្ទោស​មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​​ក្នុង​ការ​ខកខាន​មិន​បាន​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​​ទាំង​នេះ។​​​​​​ លោក​​​ស៊ុយ​​​ ហ៊ាម​​​ខេមរា​​​ជូន​​​សេចក្តី​​​រាយ​ការណ៍​​​ពី​​​ទីក្រុង​​​ភ្នំពេញ​​​ដូច​​​ត​​​ទៅ៖
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ខ្មែរ​ក្រហម៖ ​ការ​កាត់​ទោស​ខ្មែរក្រហម​គួរពង្រីក​រក​ការណ៍​ពិតi
X
18 សីហា 2014
អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​និង​ជា​ផលិតករ​ខ្សែភាព​យន្ត​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ​មិន​យល់​ស្រប​នឹង​ការ​រកឃើញ​របស់​តុលាការ​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែល​បាន​ដាក់​ទោស​តែ​នួន​ ជា និង​ខៀវ សំផន​មួយ​ជីវិត​នោះ​ទេ។ ​ លោក​ថេត សម្បត្តិ ​ដែល​បាន​សម្ភា​ស​នួន ជា​ជាច្រើន​ឆ្ នាំ​ហើយ​​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​កំពុង​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ Harvard ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​យល់​ថា​តុលាការ​គួរ​ពង្រីក​ការ​កាត់​ទោស​ឱ្យ​ធំ​ជាង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ ​សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​បទសម្ភា​ស​របស់​លោក​ម៉ែន គឹមសេង​នៃ​វីអូអេ​ជាមួយ​នឹង​លោក​ថេត សម្បត្តិ​ដូច​តទៅ៖

អង់គ្លេស​ជាមួយ​ម៉ានី​និង​ម៉ូរី

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Scratch Someone's Back ធ្វើអ្វី​មួយ​ឲ្យ​អ្នកណា​ម្នាក់ ដោយ​រំពឹង​ការតបស្នងi
X
16 សីហា 2014
ឃ្លា​ថា scratch someone's back មាន​ន័យ​ថា យើង​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់ ដោយ​សង្ឃឹម និង​រំពឹង​ថា ក្នុង​ពេល​អនាគត​ដ៏​ខ្លី អ្នកនោះ​នឹង​ផ្តល់​អ្វី​មួយ​ឲ្យ​យើង​វិញ។ ដើម្បី​ឲ្យ​យល់​កាន់តែ​ច្បាស់​សូម​មើល​វីដេអូ​កម្មវិធី​រៀន​គ្រាម​ភាសា​អង់គ្លេស​ជាមួយ​ម៉ានី​និង​ម៉ូរី។ កម្មវិធី​នេះ ក៏​មាន​ដាក់​ផ្សាយ​ជូន​ប្រិយមិត្ត​រាល់​ថ្ងៃសុក្រ​លើ​គេហទំព័រ Facebook និង Youtube របស់​វីអូអេ​ខ្មែរ​ផងដែរ៕
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
សូម្បី​តែ​ព្រះ​សង្ឃ​ក៏​ទទួល​អានុភាព​ពី​រដ្ឋាភិបាល​យោធា​ថៃ​ដែរi
X
16 សីហា 2014
បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋ​ប្រហារ​មិន​បង្ហូរ​ឈាម​មួយ​កាល​ពី​ខែឧសភា រដ្ឋាភិបាល​យោ​ធា​ថៃ​មាន​ផែនការ​ស្តារ​ឡើង​វិញ​នូវ​វិន័យ សីលធម៌ និង​ស្មារតី​ស្នេហា​ជាតិ​របស់​ប្រជា​រាស្រ្ត​ថៃ​ទាំង​អស់។ វិធានការណ៍​នេះ រួម​ទាំង​ការ​បង្ក្រាប​ល្បែង​ស៊ី​សង​ខុស​ច្បាប់​ការធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​វិស័យ​អប់រំ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សីលធម៌​របស់​និស្សិត និង​ខ្សែ​ទូរសព្ទ​ថ្មី​ដែល​ដំណើរ​ការ​២៤​ម៉ោង​សម្រាប់​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​រាយការណ៍​ពី​ព្រះសង្ឃ​ដែល​មាន​ប្រតិបត្តិ​ប្រាស់​ចាក​គន្លង​សង្ឃ​វិន័យ។ លោក ជឹង ប៉ូជីន សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់ Steve Stanford ដូចតទៅ៖